รายงานความยั่งยืน 2564

16 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ก้้า ผ่่า วิิ ฤตโควิิด-19 ไปด้ ยกัั ทีีท ีีบีีร ่่วมมืื อกับภาค่ วนต่่างๆ อย่างแ็ งขััน่ า ก างวิกฤ โควิ -19 เพื� อสนัับสนุุนลููกค้า พนักงาน อ จนชุุ นให้้ า ารถรัับื อกับ ควา ไ่ แน่นอนแ ะ กระ บที่่� เกิ จากการ ระบา ครั� งใหญ่่นี� ลููกค้้า ทีีท ีีบีีมุ่่� งให้้ควา บสนุุนลููกค้าที่่� ระ บ ควา ยากลำำ �บาก างการเงินอันเป็็น พวง องการระบาดนี้� อย่างต่่อเนื� อง่ าน โครงการแ ะ า รการพักชำำ �ระหนี้� ต่่างๆ โ ยในช่่วงต้้นเดืือนเ ษายน 2564 ธนาคาร ได้้สัังเก เห็็นการเพิ� ขึ้้� น องจำ �นวนคำ อ ควา่ วยเื อ างการเงินในช่่วงการ ระบา ระ อกที่่� 3ซึ่่� งเป็็น าจาก า รการ ที่่� เ้ งว องรัฐบา ในการควบค การแพร่ ระบา องโรค เพื� อเป็็นการ อบ นองต่่อ ควา ต้้องการ องลููกค้าภายใต้้การกำ �กับ ดููแ องธนาคารแห่่ง ระเ ศไ ย ทีีท ีีบีีได้้ เริ� ำ�เนินโครงการพักชำำ �ระหนี้� ระยะที่่� 3 ซึ่่� ง ยายระยะเว าไ จนถึึงสิ้้� นเดืือนธันวาค ใน ณะเดีียวกัน ทีีท ีีบีีก ็็ได้้นำ �แนวนโยบาย การบริ ารควา เสี่่� ยงหลัังการพักชำำ �ระหนี้� (Guiding Principle of Post Relief Risk Schemes) าใช้้ในการ ระเิ นแ ะ ำ �ควา เ้ าใจควา ต้้องการ องลููกค้า พร้อ � ง ให้้การสนัับสนุุนลููกค้าที่่� ได้้รับ กระ บเป็็น รายบุคค ทั้้� งนี� ภายในสิ้้� นปีี 2564 ร้อย ะ 12 องพอร์ตสิ นเชื่� ออยู่ภายใต้้โครงการ พักชำำ �ระหนี้� อยู่ในระดัับคงที่่� นับตั้� งแต่่เดืือน กันยายน 2564 เป็็นต้้น า เมื่่� อเทีียบกับร้อย ะ 40 ในช่่วง า รการล็็อก าวน์เต็็ู แบบ ในเดืือนิ ถุุนายน 2563 อย่างไรก็ า แ้ จะเริ� ญญาณเบื� องต้้น องการฟ้� นตััว างเศรษฐกิจ แต่่ธุรกิจ บางภาค่ วนยังได้้รับ กระ บ ากกว่า ภาค่ วนอื�นๆ เช่่น ภาคอสััง าริ พย์แ ะ ภาคการโรงแร ธนาคารจึงได้้ออก า รการ ฟ้� นฟู างการเงิน่ านโครงการพักทรััพย์ พักหนี้� (Asset Warehousing) ในปีี 2564 โ ยมีีว ััตถุุ ระ งค์ในการให้้ควา่ วยเื อ างการเงินแก่ธุรกิจที่่� ได้้รับ กระ บเพื� อ ให้้ธุรกิจเ่ านั� น า าร ำ �เนินกิจการแ ะ จ้างแรงงานต่่อไ ได้้ พร้อ า ารถฟื้� นตััว ในอนาค โ ยโครงการพักทรััพย์พักหนี้� อนุญา ให้้ธุรกิจ า าร ระงับการชำำ �ระหนี้� เงินต้้นแ ะ อกเบี� ยโ ยการใช้้ิ นทรััพย์เป็็น หลััก ระกันเงินกู้โ ยมีี ญญาซื้้� อคืน ธุรกิจ า าร ำ �สััญญาเช่่าิ นทรััพย์กับธนาคาร เพื� อดำำ �เนินกิจการแ ะจ้างแรงงานต่่อไ โ ยธนาคารได้้ให้้ควา่ วยเื อลููกค้ากว่า 18 ราย่ านโครงการดัังกล่่าวั ก าน สุุข ภาพ ควา อดภััย แ ะควา เป็็นอยู่ที่่� ดีี องพนักงานคือสิ่่� งที่่� ธนาคารให้้ควา ำ �คัญ โ ยธนาคารได้้ดำำ �เนิน า รการป้้องกันการ แพร่ระบา องโควิ -19 ต่่างๆ เพื� อรักษา สุุข ภาพแ ะควา อดภััย องพนักงานทุุกคน ทั้้� งนี� นับตั้� งแต่่การเริ� ต้้น องการระบา ธนาคารได้้ดำำ �เนิน า รการเชิิงรุกอย่างเป็็น ขั้้� นเป็็น อนเพื� อให้้พนักงานทุุกคนให้้ า าร เ้ าถึึงวัคซีีนป้้องกันโควิ -19 ได้้ โ ยเฉพาะ พนักงานด่่านหน้้าที่่� มีีควา เสี่่� ยงู ง ซึ่่� งคิ เป็็นอััตรา่ วนร้อย ะ 80 องพนักงานที่่� มีี ควา เสี่่� ยงู งในกรุงเ พฯ แ ะร้อย ะ 50 องทั้้� ง ระเ ศ ใน ณะเดีียวกัน ธนาคาร ่ งเิ ให้้พนักงานเ้ ารับการฉีีดวัคซีีน ป้้องกันโควิ -19 ทั้้� งจากรัฐบา แ ะจาก โรงพยาบา เอก น โ ยในปีี 2564 พนักงาน ร้อย ะ 98 ได้้เ้ ารับการฉีีดวัคซีีน แ ะใน ปััจจุุบ นธนาคารกำ�ลัังดำำ �เนินจั าวัคซีีน เ็ กระตุ้้นเพื� อ่ งเิ การฉีีดวัคซีีน อง พนักงานอย่างต่่อเนื� อง ณ ช่่วงที่่� มีีการร ะ บาู งสุุด ซึ่่� ง ำ � ใ ห้้ โรงพยาบา ายแห่่งมีีอ ั ราการครอง เตีียงผู้้� ป่่วยเต็็มอัั รา ทีีท ีีบีีได้้ ระ านงานกับ โรงพยาบาลคู่่�สััญญาเพื� อให้้มั่่� นใจว่าพนักงาน ที่่� ติิ เชื้� อโควิ -19 า าร เ้ าถึึงการรักษา พยาบา านพยาบา ผู้้� ป่่วยเฉพาะกิจ (hospitel) การแพ์ างไก แ ะควา ช่่วยเื อ างการแพ์ า ควา ต้้องการ นอกจากนี� ธนาคารยังได้้ ำ �การ รวจ า ผู้้� ติิ เชื้� อเป็็น ระจำ �ในอาคาร ำ �นักงานทุุกแห่่ง เช่่น อาคารวงศ์่ าง อาคารพระรา 7 แ ะอาคาร ำ �นักงานใหญ่่ เพื� อบรรเ าการ ลูกค้ากว่า 750,000 ราย ได้รับการช่วยเหลือ จากโครงการพักชําระหนี ลูกค้ากว่า 18 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการ พักทรัพย์พักหนี (Asset Warehousing)

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3