รายงานความยั่งยืน 2564

17 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ชุุม น ทีีท ีีบีีให้้การสนัับสนุุนชุุ นแ ะสัังค อย่าง ต่่อเนื� อง่ านโครงการความรัับิ อบ ต่่อสัังค องธนาคาร ยกตััวอย่างเช่่น โครงการไฟ-ฟ้า ซึ่่� ง ระกอบไ้ วย โครงการย่อย เช่่น โครงการกล่่อง ควา่ วงใย (Care Box) แ ะโครงการ จุ ระกาย ำ � ายให้้เป็็น โ ยโครงการ Care Box เป็็นการ่ ง อบอา ารแ ะ เวชภััณฑ์์ให้้กับเยาว นแ ะชุุ นให้้กับ ชุุ น า แค นซึ่่� งโครงการดัังกล่่าวยัง ช่่วยเิ้ างรายได้้ให้้กับผู้้ ระกอบการ ร้านอา ารที่่� ำ �นักงานใหญ่่ซึ่่� งจำ �หน่่าย อา ารให้้กับ างโครงการ ในปีี 2564 ธนาคารได้้่ ง อบกล่่องเวชภััณฑ์์ ที่่� บรรจุยารักษาโรค หน้้ากากอนามััย แ ะ แอ กอฮอล์์ล้้างื อ กว่า 600 กล่่องให้้ กับเยาว น แ ะ่ ง อบกล่่องอา ารกว่า 24,000 กล่่อง ให้้ชุุ น 20 แห่่ง ใน ณะ เดีียวกัน ธนาคารได้้ดำำ�เนินการโครงการ จุ ระกาย ำ ายให้้เป็็นซึ่่� งดำำ �เนินการ ร่วมกัับ แ็ คโคร โฮเรก้า อคาเ (Makro Horeca Academy) เพื� อให้้การ บ น ผู้้� ว่างงานจากชุุ นที่่� มีีรายได้้น้อยที่่� ได้้รับ กระ บจากการระบาดข อง โควิ -19 ่านการฝึกอบร้ างทัักษะ โ ยโครงการดัังกล่่าวได้้รับความร่่ วมมืื อ จากผู้้� เชี่� ยว าญธุรกิจร้านอา ารแ ะ เ ฟื ออาชีีพในการเป็็นวิ ยากรพัฒนา ทัักษะในการ ระกอบอา ารแ ะให้้ความรู้้� เก่� ยวกับการ ระกอบธุรกิจ ซึ่่� งเป็็น การ้ างโอกา ในการ ระกอบอาชีีพ ในอนาค ทั้้� งนี� ธนาคารได้้จััดโครงการ ดัังกล่่าวขึ้้� น 2 ร่�น ในปีี 2564 ผู้้� เ้ าร่ว กว่า 500 คน ส่งมอบกล่องเวชภัณฑ์กว่า 600 กล่อง ให้กับเยาวชน ส่งมอบกล่องอาหารกว่า 24,000 กล่อง ให้ชุมชน 20 แห่ง แพร่ระบา ทั้้� งยังมีีการกระจายชุุ อบ โควิ -19 (RapidAntigenTest kits) ในอาคาร ำ �นักงานทุุกแห่่งแ ะแบ่งการดำำ �เนินงาน ออกเป็็น่ วนๆ ำ �หรัับกรณีีฉ กเฉิน นอกจากนี� เพื� อเป็็นการรักษาสุุข ภาพแ ะ ควา เป็็นอยู่ที่่� ดี องพนักงาน ธนาคารยัง ได้้ดำำ�เนิน า รการ Bubble and Seal เป็็น ระยะเว า 2 เดืือน โ ยจั า านที่่� ำ�งาน พร้อ ที่่� พักแ ะ านที่่� พัก่ อนหย่่อนใจ นอกเว า ำ �งานให้้กับพนักงานคอนแ ค เ็ นเ อร์ กว่า 120 ราย เพื� อจำ �กััดการ เดิิน าง แ ะยังคงแบ่งการดำำ �เนินงาน อง คอนแ ค เ็ นเ อร์ออกเป็็น 3 แห่่ง เพื� อลด ควา นาแน่น องพนักงานในที่่� ำ�งานแ ะ้ างความต่่ อเนื� อง างธุรกิจ ธนาคารได้้ ยกระดัับ า รการควา อดภััยใน านที่่� ำ�งาน า รการเว้นระยะห่่างระหว่่างบุคค (social distancing) จััดให้้มีีการ ำ �ควา ะอา านที่่� ำ�งานทุุกสััป าห์์ แ ะติิดตั้้� ง เครื� องกรองอากาศเพื� อ ควา เสี่่� ยง อง การแพร่กระจาย องโควิ -19 างอากาศ ภายในอาคาร ำ �นักงาน

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3