รายงานความยั่งยืน 2564

18 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ให้ชีีวิิต ารเงินดีี ทั้� งวัันนี้้� และอ าคต ธนาคารมีีพ ัันธกิจหลัักในการที่่� จะช่่วยให้้ลููกค้า มีีช ีีว ิิตท างการเงิน (Financial Well-being) ที่่� ดีีขึ้้� น ซึ่่� งจะช่่วยให้้ลููกค้า า าร อบโจ์ ชีีวิ ในปััจจุุบ นได้้ แ ะนำ �ไปสู่่� ควา่ � นคง างการเงินในอนาค โ ยมีีเป้้า ายในการ เป็็นผู้้� ให้้คำ �แนะนำ �ที่่� ลููกค้าไว้วางใจด้้วย การ้ างความสััมพั นธ์ระยะยาวแ ะมุ่่� งเน้น การ้ างคุณค่าให้้กับลููกค้า่ านการ อบโ ลููชััน างการเงินที่่� อบโจ์ ลููกค้าในทุุกกลุ่ ทุุกช่่วงชีีวิ ที่่� จะช่่วยให้้ลููกค้ามีีช ีีว ิิ างการเงิน ที่่� ดีีขึ้้� นทั้้� งวันนี� แ ะอนาค ฉ า ออม ฉ า ใ้้ างวินัยในการออ ที่่� จะช่่วย้ าง พื� นฐาน างการเงินแ ะความมั่ � นคง ซึ่่� งจะช่่วย้ างควา อดภััย เมื่่� อเกิ เหตุุฉ ุุกเฉินในอนาค บัญชีี ทีีท ีีบีี ออ์ ฟรี คือบัญชีี ธุรกรร างการเงินที่่� ให้้อิ ระใน การบริ ารการเงิน ากขึ้้� น โ ยไ่ มีี ค่าธรร เนีย ในการ ำ �ธุรกรร แ ะให้้ความคุ้้ ครองที่่� จำ �เป็็น เช่่น ระกันชีีวิ แ ะ ระกันอุุบ ััิเหตุุ โ ยไ่ มีีค ่่าใช้้จ่าย บัญชีี ทีีท ีีบีี โนฟิก์ คือบัญชีี ออ พย์ที่่� ให้้ อกเบี� ยู งแ ะไ่ กำ น รอบฝาก ระจำ � เพื� อช่่วย ให้้ า าร ออ า เป้้า ายไดู้้ งสุุด รอบรู้เร่� องกู้้�ย ม การเป็็นหนี้� ไ่ ใช่่เรื� องิ ดต ราบเ่ าที่่� กู้้ื อย่างเ าะ แ ะมีีเครื� องื อ ที่่� เ าะ เพื� อช่่วย้ าง ระหว่่างควา ต้้องการในปััจจุุบ น แ ะภาระหนี้�ิ นในอนาค โ รแกร รวมหนี้้� องทีีท ีีบีี เช่่น ิ นเชื่� อบ้านแ กเงิน ทีีท ีีบีี ินเชื่� อ ร แ กเงิน ทีีท ีีบีี ช่่วยรวมหนี้้� จาก การใช้้จ่าย่ านบััตรเครดิิ ินเชื่� อ ร ยนต์์ แ ะิ นเชื่� อ่ วนบุคค ให้้อยู่ในิ นเชื่� อเดีียวที่่� มีี อกเบี� ยต่ำ � โ ย ใ ช้้บ้านหรืือร องลููกค้า เป็็น กทรััพย์คำ ระกัน นเพื่่� ออนา ต การ งทุุนโ ยแบ่ง ระเภิ นทรััพย์ อย่างเ าะ้ วยการใช้้โ รไฟล์์ ควา เสี่่� ยง เป็็นก้าว ำ �คัญในการ บริ ารเงินออ เพื� อเตรีีย พร้อ ำ �หรัับอนาค แ ะ เ ยรภาพ อดชีีว ิิ ทีีท ีีบีี าร์ พอร์ คือบริการ จััดพอร์ กองทุุนแบบครบวงจร ำ �หรัับลููกค้าทุุกคนเพื� อ่ งเิ การ งทุุุ � นอย่าง าญฉ า แ ะ ลด ควา เหลื่่� อมล้ ำ �ในการเ้ าถึึง บริการ างการเงิน โ ยในปีี 2564 ธนาคารได้้ปรัับปรุุงบริการให้้ า าร เ้ าถึึงบริการได้้ง่ายยิ� งขึ้้� น โ ยกำ นดขั้้� นต่ำ �ในการ งทุุน เพียง 1 บา เ่ านั� น คุ้้ม รองอุ่� นใจ การ ร ะ หนัักถึึงควา ำ �คัญ องการมีีความคุ้้ ครองซึ่่� งเป็็น เครื� องื อที่่� ช่่วยลด ควา เสี่่� ยง แ ะ รร าความคุ้้ ครองที่่� เ าะ ที่่� ช่่วย อบโจ์ ควา ต้้องการที่่� เปลี่่� ยนแ งไ ในแต่่ ะช่่วงชีีวิ ทีีท ีีบีี เ อะ เ รเ อร์ คือ ระกันชีีวิ ที่่� ช่่วย้ างควา่ � งค่� ง างการเงิน เพื� อเ ยรภาพในทุุกช่่วงชีีวิ องลููกค้าแ ะครอบครัว โ ยมีี ระยะเว าชำำ �ระหนี้� สั้้� นเพียง 8 ปีี ลููกค้าจะได้้รับเงินคืนทุุกปีี 8% อง ทุุน ระกันภัยเริ� ต้้น แ ะคุ้้�มครอง ชีีวิ จนถึึงอายุ 88 ปีี แ ะเมื่่� อครบ กำ น ญญา ณ สิ้้� นปีีกร ธรร์ ลููกค้าจะได้้รับเงินก้อน 888% อง ทุุน ระกันภัยเริ� ต้้นเพื� อ่ งต่่อ ความมั่ � งค่� งให้้กับลููก าน แนิ ดพื้้� นฐานด้้านการเงิินทั� 4 มิติสำำ �คััญ ที� นำ �ไปสู่� การมีี วิิตทา การเงิินที� ดีี ธนาคารได้้กำ น แนวคิดพื้� นฐานด้้านการเงินทั้้� ง 4 ิติิ ำ �คัญ อันเป็็นรากฐาน ำ �คัญที่่� นำ �ไปสู่่� การมีีช ีีว ิิ างการเงินที่่� ดีีขึ้้� น ซึ่่� งเป็็น แนวคิดหลั กที่่� ธนาคารยึึดมั่่� นในการ ำ �งาน รว ถึึงการพัฒนาผลิิ ตภััณฑ์์แ ะยกระดัับการบริการให้้ดีียิ� งขึ้้� น อบโจทย์์ องลููกค้าแต่่ ะคน อ กช่่วงชีีวิ ผลิิตภัณฑ์เด่่นในแต่่ละด้้าน

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3