รายงานความยั่งยืน 2564

19 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การยึึดแนวคิดพื้� นฐานด้้านการเงินทั้้� ง 4 ิติิ ำ �คัญเป็็นหััวใจในการพัฒนาิ ตภััณฑ์์แ ะ บริการใ่ ๆ จะนำ �ไปสู่่� การมีีช ีีว ิิ างการ เงินที่่� ดีีทั้้� งวันนี� แ ะอนาค โ ยธนาคาร มุ่่� งเน้นการนำ �เ นอผลิิ ตภััณฑ์์ที่่� มีีค ุุณภาพ แ ะโ ลููชัันแบบองค์รว ให้้กับลููกค้า แ นที่่� การมุ่่� งเน้นไ ที่่� ปริิ าณ ซึ่่� ง ำ �ให้้ลููกค้า ได้้ ระโยชน์์อย่างแ้ จริงจากการมีีช ีีว ิิ างการเงินที่่� ดีีขึ้้� น ทั้้� งนี� ิ ตภััณฑ์์ อง ธนาคารยังได้้ถููกออกแบบ าเพื� อให้้่ งเสริิ ซึ่่� งกันแ ะกัน เ าะกับการออกแบบโ ลููชััน างการเงินเฉพาะบุคค ที่่� อบ นองควา ต้้องการ องลููกค้าในแต่่ ะกลุ่ อ ทุุกช่่วงชีีวิ ธนาคารยังได้้แบ่งลููกค้า า ช่่วงชีีวิ ออกเป็็น4ช่่วง ได้้แก่ช่่วงการ ำ �งาน สร้้ างตััว ช่่วงการเติิบโตส้ างครอบครัว ช่่วงการเป็็นผู้้� บริ าร ระ บความสำ ำ �เร็จ แ ะช่่วงการเกษียณอย่างมั่่� งค่� ง 4 ช่่วี วิิตกับ ามต้อ การที� แตกต่างกััน บััตรเครดิิ ทีีท ีีบีี รีเิ ร์ฟ ทีีท ีีบีี เ อะ เ รเ อร์ ทีีท ีีบีี อััลติิเ แคร์ ทีีท ีีบีี าร์ พอร์ บัญชีี ทีีท ีีบีี อัพ แอนด์์ อัพ ทำ านสร้้างตัั เริ� ำ �งานเก็บออ ที่่� จำ �เป็็น เ พื� อ คุณภ า พชีี วิ แ ะ ควาั น เช่่น การเริ� ต้้น ธุรกิจ อง นเอง เติบโตสร้้า รอบครัั ะ ควา่ � งค่� งเพื� อ้ าง ชีีวิ ที่่� มั่่� นคงเพื� อคุณภาพ ชีีวิ ที่่� ดี องครอบครัว เพิ�ู นควา่ � งค่� งจาก ควา ำ �เร็จในอาชีีพแ ะ เก็บออ อย่าง อดภััย เพื� อการเกษียณแ ะเพื� อ ลููก าน เกษียณอย่างมั่�งคั่่� รักษาควา่ � งค่� ง สนุุกกับ การใช้้ชีีวิ งเกษียณ ได้้รับความคุ้้ ครองสุุข ภาพ แ ะ่ งต่่อให้้กับลููก าน บััตรเครดิิ ทีีท ีีบีี รีเิ ร์ฟ ทีีท ีีบีี าร์ พอร์ ทีีท ีีบีี เ อะ เ รเ อร์ ทีีท ีีบีี เฟล็็กซี่่� แคร์ บัญชีี ทีีท ีีบีี อัพ แอนด์์ อัพ บัญชีี ทีีท ีีบีี ออ์ ฟรี บัญชีี ทีีท ีีบีี โนฟิก์ บััตรเครดิิ ทีีท ีีบีี ทีีท ีีบีี าร์ พอร์ บัญชีี ทีีท ีีบีี ออ์ ฟรี บัญชีี ทีีท ีีบีี โนฟิก์ บััตรเครดิิ ทีีท ีีบีี (แอ โ ลูู ) ทีีท ีีบีี าร์ พอร์ โ รแกร รว � อง ทีีท ีีบีี เช่่น ินเชื่� อบ้าน แ กเงิน ทีีท ีีบีี ินเชื่� อ ร แ กเงิน ทีีท ีีบีี แ ะิ นเชื่� อบุคค แคู แคร์ ตั อย่า โซลููั นทา การเงิินสำำ �หรับแต่่ละช่่วี วิิต ผู้บริหารประ บ ามสำำ �เร็จ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3