รายงานความยั่งยืน 2564

20 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ารเปล่� ย แปลงองค์ รสู่่�ุคดิจิทััล ด้้วยการ เ ปลี่่� ยนแ งพฤติิกรร อง ผู้้� บริโภคอย่างรว เร็วไปสู่่� การใช้้บริการ ดิิจิทัั แบงกิ� งอันเนื� อง าจากการระบา องโควิ -19 ำ �ให้้ทีีท ีีบีีเร่งการเปลี่่� ยนแปล ง องค์กรสู่่� ยุคดิิจิทัั เพื� อยกระดัับ ระ บการณ์ องลููกค้าแ ะควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างการเงิน่ านดิิจิ โ ลููชััน โ ย เป้้า ายในการเป็็น หนึ่� งใน า ผู้้� นำ � างด้้านแพลต ฟอร์มดิิ จิทััล แบงกิ� งใน ระเ ศไ ย โ ยมีีโ เดล การดำำ �เนิน งานแบบ “Digital First” ที่่� มุ่่� งเน้นการขัับ เคลื่� อนการบูรณาการด้้านดิิจิทัั ควบคู่ไ กับการปรัับปรุุง ระ บการณ์ องลููกค้า ในทุุกช่่อง างอย่างต่่อเนื� อง โ ยโ เ “Digital First” ตั้� งอยู่บนพื� นฐาน องการมุ่่� ง่ ง อบ ระ บการณ์ องลููกค้าที่่� ดีียิ� งขึ้้� น โ ยมีีระบบดิิจิทัั เป็็นศูนย์ก าง องการ นำ �เ นอิ ตภััณฑ์์แ ะบริการใน กช่่อง าง ดิิจิทัั แบงกิ� ง องทีีท ีีบีี จึงเป็็น ากกว่า การให้้บริการธนาคาร ระจำ �วันที่่�้ าง ควา ะ วก บายให้้กับลููกค้า ากแต่่ยังช่่วย านสััม นธ์แ ะการมีี่ วนร่ว องลููกค้า่ านการให้้บริการแบบเฉพาะบุคค ลูกค้าที ใช้บริการ ttb touch ที เป น active users >70% ธุรกรรมที ดําเนินการผ่าน ttb touch 95% ของการชำระค่าบริการต่างๆ 99% ของการโอนเงิน การซื อผลิตภัณฑ์ต่างๆ สําหรับลูกค้าบุคคลผ่าน ttb touch 4.3 ลูกค้าเปดใช้บริการ ttb smart portfolio เพิŒ มขึ น เท่า 2.6 ลูกค้าเปดบัญชีออมทรัพย์ เพิŒ มขึ น เท่า 4.2 ลูกค้าสมัครบัตรเครดิตและ สินเชืŒ อบุคคล Cash2Go เพิŒ มขึ น เท่า

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3