รายงานความยั่งยืน 2564

21 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ไฮไลต์์ดิิจิทั โซลููั น อ นา ารในปี 2564 การ นแบบ Dollar-Cost Averaging แ ะฟีีเจอร์การประกัน ส่่ นบุ บน ttb touch ธนาคารปรัับปรุุงฟีเจอร์บน ttb touch อย่างต่่อเนื� องเพื� อ่ งเิ ควา เป็็นอยู่ที่่� ดีี างการเงินแ ะช่่วยให้้การบริ ารจััดการ การเงินมีีควา ะ วก บายแ ะง่ายขึ้้� น โ ยลููกค้า า าร ำ �เนินการดัังต่่อไปนี้� ได้้ • งทุุนแบบถััวเฉลี่� ยต้้นทุุน (dollar-cost averaging: DCA) เพื� อช่่วยในการออ แ ะการ้ างควา่ � งค่� งในระยะยาว่ าน ttb smart port • ค้น า้ อูิ ตภััณฑ์์ ซื้้� อ ระกัน่ วนบุคค แ ะชำำ �ระเบี� ย ระกัน่ าน ttb touch แ ต อร์มการทำ �การต า ออนไลน์์ DRIVE Connect Platform แพ ฟอร์ การ ำ �การ า ออนไลน์์โ ยไ่ เสีียค่าใช้้จ่าย ำ �หรัับดี เ อร์ร ยนต์์ให้้ า าร้ างคอนเ นต์์บนเฟซบุ๊๊� กได้้ ยิงโฆษณาง่ายเพียงแค่คลิิกเดีียว โ ย า าร้ างบัญชีีโฆษณาพร้อ จััดการแค เ ญออนไลน์์ ่านช่่อง าง ต่่างๆ อาิ Facebook, Instagram พร้อ เครื� องื อการจััดการหน้้าร้าน แ ะเครื� องื อการจััดการคลัังิ นค้า เ้ าใจลููกค้า่ านระบบวิเคราะห์์ ช่่วย ให้้ า าร งโฆษณาได้้แ่ นยำ �แ ะมีี ศักยภาพที่่� เหนืือกว่า เพิ� ระิิ ภาพการ งทุุนด้้วยระบบAI ที่่� าดููแ โฆษณา อ 24 ชั่� วโ ง แ ะ ช่่วยเฟ้น าลููกค้าที่่� รงกลุ่ เป้้า าย ที่่� สุุด เพื� อ ระิิ ภาพ องการ งทุุน ตััวช่่วยการบริ ารจััดการกลุ่ คนที่่� มีีแนวโน้ จะเป็็นลููกค้าด้้วยฟังก์ชัันที่่� เ้ าใจง่ายเพื� อจััดการลููกค้าเป้้า ายที่่� จะช่่วยจ่ายงานไปยััง Sales Team แบบ Real-time Lead Distribution พร้อ แจ้งระบบการแจ้งเตืือนเพื� อ ติิ า ลููกค้าโ ย พธ์ที่่� วััดได้้ สรุุป ภาพรว แค เ ญ ะ้ อนทุุกิ ติิ วิ เ ค ร า ะ ห์์ภ าพร ว แ น โ ฆษณา ครบถ้้วนรว เร็ว ที่่� นำ �เ นอบ ภาพรว แค เ ญ ะ้ อนทุุกิ ติิ อาิ ความคุ้้� มทุ นในการโฆษณา (ROIs), าน ะ องร ยนต์์ใ นคลัังิ นค้า ออนไลน์์, ลัักษณะกลุ่ ลููกค้า เป็็นต้้น 1 2 4 5 3

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3