รายงานความยั่งยืน 2564

22 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ttb spark คือ Digital Hub องทีีท ีีบีี ที่่� มีีควา มุ่่� งมั่่� นที่่� จะ้ างการ เปลี่่� ยนแปล งที่่� มีีควา ายให้้กับชีีวิ องลููกค้า่ านดิิจิทัั เ คโนโลยีี แ ะไอเดีียที่่�้ าง รรค์โ ยมุ่่� งเน้นการ ำ �งานแบบAgileเพื� อพัฒนาโ ลููชััน บริการ รว ไ ถึึงนวััตกรริ จิทัั ที่่� อบ นองกับการเปลี่่� ยนแปล ง ที่่� รว เร็วเพื� อให้้ลููกค้า องเรามีีช ีีว ิิ างการเงินที่่� ดีีขึ้้� นอย่างแ้ จริง โ ยในปีี 2565 ธนาคาร แ นที่่� จะจ้างพนักงาน 250-300 คน Daring Agile Energetic Real กล้้ายืน ในสิ่่� งที่่� เชื่� อว่าถููกต้้อง แ ะดีีที่่� สุุด ำ �หรัับลููกค้า กล้้าล้้ ลุุกเร็ว เพื� อเรียนรู้แ ะพัฒนาให้้เร็วกว่า้ างควา กแ ะพลัังบวกอยู่เ อ กสิ่่� งที่่� ำ� จับต้้องได้้จริง จุุดไอเดีีย…ให้ทุกสิ่� เป็นจริ ได้้ นอกจากนี� การเปลี่่� ยนแ งองค์กรสู่่� ยุคดิิจิทััล ยัังมุ่่� งการ เปลี่่� ยนแ งจากภายในสู่่� การ้ าง กระ บที่่� ากขึ้้� นแก่ ผู้้� มีี่ วนได้้เสีียด้้วยหลัักการ 3 ระการ ได้้แก่ 1. การมีีแนวคิ องธนาคาร นา ก างด้้วยควา เชื่� อที่่� ว่า ธนาคารยัง า าร เปลี่่� ยนแ งจากภายในได้้ 2. การ ำ �งานแบบ Agile ตั้� งแต่่ต้้นจนจบที่่� เป็็นการ ระ าน ควา่ วื อระหว่่างหน่่วยงานธุรกิจ หน่่วยงานดิิจิทัั แ ะไอทีีให้้มีีป ระิ ทธิิ ภาพ ากขึ้้� นแ ะปลดล็ อกศักยภาพ องแต่่ ะหน่่วยงาน 3. การ ยายขีี ควา า าร างดิิจิทัั ไปสู่่� บริษััทย่่อย เพื� อให้้เกิ การ ระหยั จาก นา แ ะลด ระยะเว าที่่� นำ �ิ ตภััณฑ์์แ ะบริการเ้ าสู่่� า ttb spark เป็็นตััวอย่างโครงการที่่� นำ �เอาหลััก า ระการ า ระยุกต์์ใช้้ ซึ่่� งธนาคารได้้จััดตั้� งขึ้้� นใ่ เป็็นหน่่วยงานด้้าน เ คโนโลยีีเพื� อ้ างควา แ็ งแกร่งให้้กับทรััพยากร างดิิจิทัั แ ะมุ่่� งเน้นไ ที่่� การพัฒนาธุรกิจใ่ โ ยเฉพาะธุรกิจที่่� นอกเหนืือจากโ ลููชัันการธนาคาร

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3