รายงานความยั่งยืน 2564

23 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การเปลี่� ยนแป อ์ กรสู่� ยุุคดิิจิทัลที่� ได้้รับราั ทีทีบี บิ สิิเนั น (ttb business one) Supply Chain E-Wallet สำำ �หรับเกษตรกร องมิิตรผ Punboon.org • แพ ฟอร์ิ นเ อร์เน็ แบงกิ� ง ำ �หรัับลููกค้าองค์กร แ ะเอ เอ็มอีี ที่่� อบ ระ บการณ์การ ำ�ธุรกรร ได้้จากระบบเดีียวช่่วยเพิ� ควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างการเงิน แ ะ ระิิ ภาพในการดำำ �เนินงาน • 3 แนวคิ : One Platform ระบบเดีียวช่่วยให้้ลููกค้า ำ � ธุรกรร ได้้จากทุุกอุุปกรณ์ One to Control ระบบ เดีียว ำ �ได้้ทุุกธุรกรร ช่่วยให้้ลููกค้า า าร รวจ อบ เงินเ้ าได้้แบบ real time แ ะ One to Command ระบบเดีียวเห็็น้ อู พร้อ่ � งการบริ ารงานครบถ้้วน ด้้วย Dashboard ที่่� เรียกดููง่ายแ ะเ้ าใจง่ายที่่� ช่่วยให้้ า าร บริ ารจััดการการเงินได้้อย่างครบถ้้วน • 80% องลููกค้าใน ณะนี� ใช้้ ttb Business One แ นการ ไ ำ �ธุรกรร ที่่� า า • ได้้รับรางวััล Best Digi tal Transformat ional Implementation จากเวทีี TheAsian Banker Thailand Awards 2021 • ซััพพ ายเ นโ ลููชัันที่่�่ งเิ การเ้ าถึึงบริการ างการเงินแ ะควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างการเงินโ ย เกษ รกร า าร เ้ าถึึงควา่ วยเื อ างด้้าน การเงินแ ะปุ๋� ยได้้ • เกษ รกร 23,400 ราย ใช้้ e-wallet โ ยมีีการ ำ � ธุรกรร ากกว่า 18,000 ครั� ง • ได้้รับรางวััล Best Digital Financial Inclusion Project 2020 จากเว The Asset Triple A Awards • แพ ฟอร์ การบริจาคที่่� ช่่วยเชื่� อ่ อระหว่่าง ผู้้� บริจาคแ ะองค์กรการกุศ • ู ลนิิธิกว่า 178 แห่่งเ้ าร่ว บนแพ ฟอร์ แ ะมีี ผู้้� บริจาคกว่า 49,000 ราย • การ ำ �ธุรกรร 222,000 ครั� งนับต่่อแต่่เปิิ ำ �เนินการ • ได้้รับรางวััล Most Innovative Emerging Digital Technologies Project 2019 จากเวทีี The Asset Triple A Awards

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3