รายงานความยั่งยืน 2564

28 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ธนาคารบริ ารจััดการ กระ บ างอ้อ ที่่� ธนาคารมีี่ อสิ่่� งแว้ อ แ ะสัังค่ าน การให้้ิ นเชื่� ออย่างรับิ อบแ ะการเงิน ที่่� ย่� งยืน โ ยมีีนโยบายความรัับิ อบต่่อ สิ่่� งแว้ อ แ ะสัังค (Environmental and Social Responsibi l ity (ESR) Pol icy) ซึ่่� งระบุถึึงแนว างที่่� ธนาคารจะดำำ �เนินการ เพื� อบริ ารจััดการแ ะบรรเ า กระ บ ต่่อสิ่่� งแว้ อ แ ะสัังค จากการพิจารณา ระจำ �ปีี ไ่ รากฏคำำ อิ นเชื่� อที่่� ไ่ อ คล้้อง า นโยบาย ESR ในปีี 2564 ไ่ มีีค ำำ อิ นเชื่� อที่่� จะต้้องจั ำ � แ นปรัับปรุุงการดำำ �เนินงานเพื� อบรรเ า ควา เสี่่� ยง างด้้านสิ่่� งแว้ อ แ ะสัังค ให้้อยู่ในระดัับที่่� ยอมรัับได้้ ำ �หรัับ้ อู เพิ� เติิ เก่� ยวกับนโยบาย ESR า ารถศึึกษาได้้จากเว็บไ์ องธนาคาร https://www.ttbbank.com/en/sustainability/environmental-sustainability/responsible-lending ความมุ่งมั น ธนาคารจะงดการให้สินเชื อ อุตสาหกรรมยาสูบภายในป 2566* * ไม่รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าทั† งหมดของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยเฉพาะ ลูกค้าที ไม่ได้เกี ยวข้องกับธุรกิจยาสูบอย่างมีนัยสําคัญ (เช่น ธุรกิจ ค้าปลีกที จําหน่ายยาสูบ หรือบริษัทขนส่งและผลิตบรรจุภัณฑ์) ธนาคารจะลดการให้สินเชื อ โครงการโรงไฟฟ™ าถ่านหินที ได้รับ การอนุมัติไปแล้วให้เปš นศูนย์ภายในป 2571 สัดส่วนสินเชื อธุรกิจตามกลุ่มลูกค้า (ร้อยละของพอร์ตสินเชื อ) 35% ลูกค้าธุรกิจ ลูกค้า SMEs 8% 1% 56% ลูกค้าบุคคล 10 ธุรกิจที มีมูลค่าสินเชื อสูงสุดในป 2564 (พอร์ตสินเชื อทั† งหมด ไม่รวมสินเชื ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล) จํานวนคําขอสินเชื อใหม่ จํานวนคําขอ สินเชื อที เข้าสู่ การพิจารณาประจําป แบบสอบถามทั วไป แบบสอบถามเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม 3,339 1,540 1,548 486 100% ของสินเชื อลูกค้าธุรกิจมีความสอดคล้องกับนโยบาย ESR อื นๆ เคมี การเงิน อาหาร ไฟฟ™ าและประปา วัสดุก่อสร้าง ค้าปลีก ค้าส่งรถยนต์ และชิ† นส่วนรถยนต์ การดูแลสุขภาพ ธุรกิจบริการ อื นๆ 11 โครงการ (100% ของ Project Finance ทั† งหมด) ได้รับการทบทวนและอนุมัติตามนโยบาย ESR 0 โครงการที ถูกปฏิเสธการอนุมัติ Project Finance in 2021 ารให้สิิ เชื่� อ อย่างรับผิิด อบ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3