รายงานความยั่งยืน 2564

29 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ทีีท ีีบีีต ระหนัักถึึงบ บา ที่่� ำ �คัญ องธนาคารในการเป็็น าบัน การเงินที่่� ช่่วย่ งเิ ให้้ธุรกิจต่่างๆ มุ่่� งไปสู่่� ความยั่่� งยืน โ ย ธนาคารได้้่ งเสริิ การเงินที่่� ย่� งยืนอย่างแ็ งขััน่ านผลิิ ตภััณฑ์์ ที่่� าก าย เช่่น ินเชื่� อสีีเขีียว ินเชื่� อที่่� เชื่� อ โยงกับการ ดำำ �เนินงานด้้านความยั่่� งยืน ินเชื่� อที่่�้ าง กระ บเชิิงบวก ด้้านสิ่่� งแว้ อ แ ะสัังค แ ะหุ้้นกู้เพื� ออนุุร กษ์สิ่่� งแว้ อ ทั้้� งนี� วััตถุุ ระ งค์ างด้้านสิ่่� งแวดล้ อ ที่่� ธนาคารยึึดมั่่� นในการ ดำำ �เนินงานด้้านการเงินที่่� ย่� งยืนได้้แก่การเปลี่่� ยน่ านไปสู่่�ส งค คาร์บอนต่ำ � การรับื อกับการเปลี่่� ยนแ ง ภาพภูิ อากาศ แ ะการ กป้้องสิ่่� งแว้ อ โ ยทีีท ีีบีีมุ่่� ง่ งเิ มธุุรกิจ ที่่� ดำำ �เนินงาน อ คล้้องกับวััตถุ ระ งค์ดัังกล่่าว นอกจากนี� วััตถุ ระ งค์ทั้้� ง 3 ยังช่่วยให้้เกิ กระ บเชิิงบวกต่่อ การบรรลุุเป้้า ายเพื� อการพัฒนาที่่� ย่� งยืน ององค์การ ระ า าติิ ดัังนี� วััตถุประ์ ในการดำำ �เนิน านด้้านการเงิินที� ยั� งยืืน สินเชื อสีเขียวที อนุมัติ ในป 2564 มีมูลค่า 2,309 ล้านบาท เทียบกับเป าหมาย 1,200 ล้านบาท สินเชื อสีเขียวรวม >9.8 พันล้านบาท สินเชื อที เชื อมโยงกับการดําเนินงาน ด้านความยั งยืนที อนุมัติในป 2564 มีมูลค่า 50 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารวมทั† งหมด 200 ล้านบาท นับตั† งแต่ป 2562 พัฒนากรอบหุ้นกู้เพื ออนุรักษ์สิ งแวดล้อม ในป 2564 ที ได้รับการสอบทานจากภายนอก สินเชื อรถยนต์ไฟฟ ามากกว่า 2,726 ล้านบาท ารเงินที่่� ยั� งยื การเปลี่� ยนผ่านไปสู่� สัั ม าร์บอนตำ � การรับมือกับการเปลี่� ยนแป ภาู มิอากาศ การปกป้องสิ่่� แ้ อม

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3