รายงานความยั่งยืน 2564

30 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ในปีี 2564 ธนาคารได้้กำ น กระบวนการที่่� ใช้้ในการ ระเิ น แ ะคััดเลืือกิ นเชื่� อสีีเขีียวซึ่่� งเป็็นหนึ่� งในองค์ ระกอบที่่� ำ �คัญ องกรอบหุ้้นกู้เพื� ออนุุร กษ์สิ่่� งแว้ อ ปีี 2564 โ ยระบุ เกณฑ์์คุณสมบััติิ ที่่� อ คล้้องกับหลััก รา ารหนี้� สีีเขีียว อง ICMA ซึ่่� ง้ อกำ � น บาง้ อตั้� งอยู่บนพื� นฐานรายการ วดหมู่่�ข องโครงการเพื� อสิ่่� งแว้ อ (taxonomies) เช่่น เกณฑ์์การกำ น ระเภ รา ารหนี้� ว่าด้้วยการเปลี่่� ยนแ ง ภาพภูิ อากาศ (Climate Bonds Taxonomy) อง Climate Bond Initiative แ ะ China Green Bond Endorsed Projects Catalogue (ฉบับร่างเพื� อการ ารือ ปีี 2563) โ ยธนาคารจะ รายงาน การออกหุ้้นกู้เพื� ออนุุร กษ์สิ่่� งแว้ อ ราย ระเภ าิ ยา ใ่ นี� ในปีี 2565 ใบสมัครสินเชื อ พอร์ตสินเชื อสีเขียว คัดกรองและประเมินสินเชื อตามนโยบายสินเชื อ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อม ประเมินสินเชื อตามเกณฑ์คุณสมบัติ หุ้นกู้เพื ออนุรักษ์สิ งแวดล้อม สินเชื อที ไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น รายการสินเชื อต้องห้าม สินเชื อที ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติหุ้นกู้เพื ออนุรักษ์ สิ งแวดล้อมจะเข้าสู่กระบวนการตามปกติ หุ้นกู้เพื ออนุรักษ์สิ งแวดล้อม

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3