รายงานความยั่งยืน 2564

31 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 หุ้นกู้เพื่่� ออนุุักษ์สิ่� แ้ อมประกอบด้้ ย 7 หม หมู� ได้้แก่ ประมาณการผ กระทบจากสิินเชื่่� อสีีเขีีย ในปี 2564 1 อาคารสีเขียวที ได้รับการรับรอง มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับ Gold Level พลังงานหมุนเวียน >1,900 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยคาร์บอน >3.7 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากสินเชื อเพื อธุรกิจ พลังงานหมุนเวียน รถยนต์พลังงานไฟฟœ า 485 คัน และรถยนต์ไฟฟœ า แบบปลัŸ กอิน (PHEV) 1,392 คัน จากป จจุบัน สู่อนาคต มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต า ธนาคารมีบทบาทสําคัญ ในการขับเคลื อนการเปลี ยนแปลง พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน าและน าเสียอย่างยั งยืน การป องกันมลพิษและการจัดการของเสีย การขนส่งด้วยพลังงานสะอาด อาคารสีเขียว การจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั งยืน 1 2 3 4 5 6 7

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3