รายงานความยั่งยืน 2564

32 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ทีีท ีีบีีข ยายกิจกรร การ่ อยิ นเชื่� อในภาค่ วนพลัังงาน แ งอาิ ตย์์ ำ �หรัับลููกค้าเชิิงพาณิชย์์แ ะอุุุ� า กรร (Commercial & Industrial: C&I) โ ยอนุุมััติิิ นเชื่� อู ลค่่า 1.88 พันล้้านบา ( ระ าณ 60 ล้้านเหรีียญสหรัั ฐฯ) ให้้กับ Constant Energy Group ที่่� ฐานอยู่ใน ระเ ศไ ย โ ยเป็็นิ นเชื่� อระยะยาว ำ �หรัับโครงการสีีเขีียว โ ยเงินทุุนจะถููกนำ � ไ ใช้้ ยายพอร์ โฟลิิโอที่่� เก่� ยวกับโครงการพลัังงาน แ งอาิ ตย์์ ำ �หรัับลููกค้าเชิิงพาณิชย์์แ ะอุ า กรร (C&I) ชั้� นนำ �ใน ระเ ศไ ย ทีีท ีีบีีอนุุมััติิิ นเชื่� อให้้กับ Prime Road Group ูลค่่า 300 ล้้านบา เพื� อ งทุุนในโ าร์ฟาร์ ที่่� มีีก ำำ �ลัังิ นา 60 เ กะวััตต์์ ใน ระเ ศกััมพูู า เป็็น่ วนหนึ่� ง องโครงการCambodia National Solar Park ระยะที่่� 1 ซึ่่� งมีี เป้้า ายในการิ พลัังงานแ งอาิ ตย์์กำ �ลัังิ นา 100 เ กะวััตต์์ แ ะ้ างระบบกักเก็บพลัังงานไฟฟ้า นา ใหญ่่ (Utility-Scale Energy StorageSystem) โ ยโครงการพลัังงานแ งอาิ ตย์์กำ�ลัังิ นา 60 เ กะวััตต์์จะจำ �หน่่ายพลัังงานที่่�ิ ได้้ให้้กับบริษั ไฟฟ้า Electricite du Cambodge (EdC) ซึ่่� งเป็็นรัฐวิ าหกิิจ เพื� อจ่ายไฟให้้กับโครง่ าย อง ระเ ศแ ะแจกจ่ายกระแ ไฟฟ้าให้้ทั่่� วถึึงทั้้�ง ระเ ศ โ ยเฉพาะในพื� นที่่� ที่่� า แค นพลัังงานทั้้� งนี� พลัังงานแ งอาิ ตย์์จะช่่วย การพึ� งพาการิ ไฟฟ้าจากพลัังงานถ่่านหิินแ ะฟอิ องกััมพูู า แ้ จะมีีควา ต้้องการใช้้ไฟฟ้าเพิ� ากขึ้้� นอันเนื� อง าจากการเติิบโ างเศรษฐกิจ โครงการพลัังงานแ งอาิ ตย์์ที่่� พัฒนาแ ะดำำ �เนินการ Constant Energy เป็็นโครงการที่่� ช่่วยให้้ผู้้� รับซื้้� อไฟฟ้าใน เชิิงพาณิชย์์แ ะอุ า กรร า าร เ้ าถึึงแ่ งพลัังงาน ะอา ที่่� เชื่� อถืือได้้ในราคาที่่� ต่ำ �กว่าไฟฟ้าจากโครง่ ายหรืือ จากพลัังงานดีีเ เป็็นการเพิ� ควาื ดหยุ่่� นเมื่่� อเกิ การ หยุุุ ะงัก องโครง่ ายไฟฟ้า แ ะยังเอื� อให้้ลููกค้ามุ่่� งควา ำ �คัญไ ที่่� กิจกรร ก องธุรกิจโ ยที่่� ยัง า าร บรรลุุ เป้้า ายการ การ่ อยคาร์บอนแ ะเป้้า ายความยั่่� งยืน ได้้ ทั้้� งนี� า พลัังงานแ งอาิ ตย์์มีีแนวโน้ เติิบโู ง ต่่อเนื� องในอนาค อันเนื� อง าจาก้ อบังคับด้้านพลัังงานที่่� เ้ งว ขึ้้� น องลููกค้า C&I แ ะโอกา ในการ ต้้นทุุนจาก การใช้้พลัังงานแ งอาิ ตย์์ สิินเชื่่� อที� สร้้า ผ กระทบเิ บ กด้้านสัั มู ลค่่า 228 ล้้านบา เพื� อธุรกิจ นา เล็็กที่่� ให้้บริการ างการแพ์ แ ะโรงพยาบา การบรรเ าอุ กภัย แ ะธุรกิจชุุ น ที่่�่ งเิ กษณ์ อง้ องถิ่� น 56 ราย

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3