รายงานความยั่งยืน 2564

33 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การ นที� ยั� งยืืน ในปีี 2564 ธนาคารนำ �เ นอกองทุุน ESG 5 กองทุุน ่านบริการรู แบบ Open Architecture คิ เป็็นู ลค่่าทรััพย์ิ นสุุทิ 10,228 ล้้านบา โ ยกองทุุน ESG เ่ านี� มีีว ััตถุุ ระ งค์เพื� อ่ งเิ โครงการด้้าน ESG ที่่� จะช่่วยให้้ธุรกิจใน ระเ ศไ ย แ ะทั่่� วโ กเติิบโ อย่างย่� งยืนในระยะยาว โ ยกอง น ESG ่งเิ ระ งค์ ก 4 ด้้าน ดัังต่่อไปนี้� ธนาคาร่ อยิ นเชื่� อู ลค่่า 1,100 ล้้านบา ให้้กับโครงการ Spring Tower ที่่� มีีแนวคิ ในการออกแบบแ ะก่อ้ าง ให้้เป็็นอาคาร ระหยั พลัังงานแ ะเป็็นิ รต่่อสิ่่� งแว้ อ โ ยอ้างอิง า เกณฑ์์การ ระเิ นอาคารเขีียว LEED หรืือ Leadership in Energy and Environmental Design ระดัับGoldที่่� จั ำ �ขึ้้� นโ ย ภาอาคารเขีียวแห่่ง ฐอเิ กา หรืือ U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่่� งเป็็นเกณฑ์์ ที่่� ได้้รับการยอมรัับแ ะนำ �ไ ใช้้อย่างแพร่ ายทั่่� วโ ก ครอบคลุุมตั้้� งแต่่การเลืือกที่่� ตั้� งโครงการ การออกแบบ การก่อ้ างจนถึึงการบริ ารจััดการเมื่่� อการก่อ้ างแล้้วเ็ จ กองทุนยั งยืน ธรรมาภิบาล รถยนต์พลังงานไฟฟ า พลังงานสะอาด ESG

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3