รายงานความยั่งยืน 2564

34 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ความมุ่งมั นของธนาคาร เป าหมายป 2564: ลดความเข้มข้นของการใช้ไฟฟ าและน าลง 10% ในป 2564 เมื อเทียบกับป ฐาน 2562 เป าหมายป 2569: ลดการใช้ไฟฟ าลง 15% และการใช้น า 10% ภายในป 2569 เมื อเทียบกับป ฐาน 2562 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 ความเข้มข้นการใช้ไฟฟ าลดลง 35.8% เมื อเทียบกับป ฐาน 2562 ความเข้มข้นการใช้น าลดลง 39.7% เมื อเทียบกับป ฐาน 2562 การใช้กระดาษลดลง 6.1% เมื อเทียบกับป ฐาน 2563 15,127 12,506 11,466 122,607 102,507 87,706 101 66 62 การใช้ไฟฟ า (สํานักงานใหญ่) (MWh) การใช้กระดาษ (สํานักงานใหญ่) (ตัน) การใช้น„ า (สํานักงานใหญ่) (ลูกบาศก์เมตร) ล ระ บต่อสิ่� งแ ดล้อมของธ าคาร ในปีี 2564 ทีีท ีีบีีได้้ดำำ �เนินการปรัับปรุุงระบบ่ อเย็นแ ะ ระบบปรัับอากาศเพื� อเพิ� ระิิ ภาพในการใช้้พลัังงาน ณอาคาร ำ �นักงาน โ ยการใช้้ระบบวิเคราะห์์การใช้้งานแบบ real time แ ะใช้้การควบค เครื� อง่ ง เย็นแบบอััตโนมััิ นอกจากนี� ยังได้้มีีการควบค ควา นนำ �ในอาคาร ำ �นักงาน ควบคู่ไปกัับการติิดตั้้� งระบบรดน้ำ �ต้้นไ้ อััตโนมััิ เพื� อปรัับปรุุง ระิิ ภาพในการใช้้นำ องธนาคาร ในปีี 2564 ทีีท ีีบีีส า าร ควา เ้้ น องการใช้้ไฟฟ้าแ ะ นำ ง 35.8% แ ะ 39.7% า ำ �ดัับ เมื่่� อเทีียบกับปีีฐาน 2562 ด้้วยเงิน งทุุนกว่า 1.8 ล้้านบา เพื� อปรัับปรุุง ระิ ทธิิ องการใช้้ทรััพยากรภายในอาคาร ำ �นักงานใหญ่่ โ ยการ ง องการใช้้ทรััพยากรอย่างมีีน ััย ำ �คัญเป็็นื บเนื� อง าจากนโยบาย ำ �งานจากที่่� บ้านใน ณะที่่� ยังมีีการระบา องโควิ -19 อยู่ ด้้วยความอุุต า ะ อย่างต่่อ เ นื� อง ใ นการปรัับปรุุง ระิิ ภาพในการดำำ �เนินกิจการ องธนาคาร ำ �ให้้ทีีท ีีบีี ได้้รับรางวััล ASEAN Energy Awards ปีี 2564 แ ะรางวััล ดีีเด่่นด้้านอนุุร กษ์พลัังงาน ระเภ อาคาร-ควบค จาก Thailand Energy Awards ปีี 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3