รายงานความยั่งยืน 2564

36 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ารให้ค ามรู้้�าง ารเงิ และ ารส่่งเสริิม ารเข้าถึึงบริ าร าง ารเงิ การให้ ามรู้ทา การเงิิน การให้้ความรู้้� างการเงินถืือเป็็นปััจจัย ำ �คัญต่่อการดำำ �เนินภารกิจ องทีีท ีีบีีในการ พัฒนาควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างการเงิน อง ลููกค้า เพราะการมีีความรู้้� างการเงินจะช่่วย ให้้ลููกค้า า าร บริ ารการเงินได้้อย่าง มีี ระิิ ภาพแ ะการตัิ นใจ างการเงิน ที่่� ำ �คัญได้้ โ ยนับตั้� งแต่่ปีี 2560 ธนาคารได้้ ให้้ความสำ ำ �คัญกับการให้้ความรู้้� างการเงิน ้ างควา ระหนัักรู้แ ะให้้ความรู้้� กับลููกค้า พนักงาน แ ะสัังค ไ ย การให้ ามรู้ทา การเงิิน ธนาคารต้้องการยกกระดัับการให้้ความรู้้� างการเงินแก่ลููกค้า กราย่ าน 4 แพ ฟอร์ิ จิ โ ยการให้้ความรู้้� างการเงิน ความสำ ำ �คัญในสร้้ าง ศนคติิที่่�ถููกต้้องซึ่่� งจะช่่วยให้้เกิ การเปลี่่� ยนแปล งพฤติิกรร างการเงินที่่� เหม าะ นำ �ไปสู่่ควา เป็็นอยู่ ที่่� ดี างการเงินในที่่� สุุด • แ่ งรวบรว เคล็็ดลัับ างการเงิน ำ �หรัับคนร่� นใ่ บน เว็บไ์ องทีีทีีบีี แ ะช่่อง างโ เชีีย เดีีย องทีีท ีีบีี ซึ่่� ง ถููกออกแบบ าภายใต้้แนวคิ “เพื� อนที่่� รู้ใจเรื� องการเงิน” • ให้้ความรู้้� แ ะเคล็็ดลัับ างการเงินที่่� เ้ าใจง่าย ใช้้งาน ได้้จริง แ ะเห็็น จริงกับิ ตภััณฑ์์ องธนาคาร • ชุุ นออนไลน์์บนเฟซบุ๊๊� ก องทีีท ีีบีี ำ �หรัับแ กเปลี่่� ยน ความรู้้� เคล็็ บ างการเงิน แ ะบ เรียนต่่างๆ • โ รแกร การให้้ความรู้้� างการเงิน ำ �หรัับพนักงาน องบริษั ลููกค้าที่่� ใช้้บริการ ทีีท ีีบีี เพย์โร พลั ซึ่่� งเป็็น แพ ฟอร์ิ จิทัั แบบครบวงจรมีีการบริการจ่าย เงินเดืือน แ ะดููแิ การพนักงาน • แ่ ง้ อู ลธุุรกิจแ ะอุ า กรร เชิิงลึึกจากผู้้� เชี่� ยว าญ เพื� อลููกค้าเอ เอ็

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3