รายงานความยั่งยืน 2564

37 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ในฐานะ าชิิก อง าค ธนาคารไ ย ทีีท ีีบีีเป็็นผู้้� นำ �ในการ ดำำ�เนินโครงการให้้ความรู้้� างการเงิน อง าค าตล อ ระยะเว า 3 ปีี มีีว ััตถุุ ระ งค์เพื� อ่ งเิ แ ะให้้ความรู้้� างการเงินแก่ภาค ระ า น โ ยโครงการได้้นำ �รู แบบ การเรียนรู้ที่่� เน้นการมีี่ วนร่ว องผู้้� เ้ าร่ว โครงการ่ าน การแ กเปลี่่� ยนพูดคุุยแ ะเก ที่่� เก่� ยว้ องกับบ เรียน ทั้้� งนี� กลุ่ เป้้า ายกลุ่ แรก ได้้แก่ นักศึกษา าวิ ยาลััย โ ยมีี เป้้า ายเพื� อ้ างความรู้้� ควา เ้ าใจเก่� ยวกับการบริ าร การเงินแ ะเพื� อเสริิ มสร้ างพฤติิกรร างการเงินที่่� ดีีที่่� จะ ช่่วยเตรีีย ควา พร้อ พวกเ าสู่่� การวางแ นการเงิน ในอนาค เมื่่� อเริ� ำ�งาน ในปีี 2564 โครงการให้้ความรู้้� ดัังกล่่าวได้้เปลี่่� ยนไปสู่่�ร ูู แบบออนไลน์์เนื� องจากการระบา องโควิ -19 โ ย อ ระยะเว า 3 ปีีที่่�่ าน า ผู้้� ร่ว ให้้ ความรู้้� ในโครงการกว่า 1,000 คน ให้้การฝึกอบรมนัักศึกษา าวิ ยาลััยกว่า 30,000 ราย ใน าวิ ยาลััย 40 แห่่ง

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3