รายงานความยั่งยืน 2564

38 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ตั อย่า ผลิิตภัณฑ์ที� ส่่ เสริิมการเข้้าถึ บริการทา การเงิิน การส่่ เสริิมให้ภา ประ า น เข้้าถึ บริการทา การเงิิน การ่ งเิ ให้้ภาค ระ า นเ้ าถึึงบริการ างการเงินเป็็นปััจจัย ำ �คัญในการ ควา เหลื่่� อ ำ างเศรษฐกิจในเชิิงโครง้ าง ในการยกระดัับควา เป็็นอยู่ที่่� ดีี างสัังค แ ะเิ้ างการเติิบโ อย่างเ่ าเทีีย ธนาคารจึงมุ่่� งมั่่� นพัฒนาิ ตภััณฑ์์แ ะ บริการ างการเงินที่่� เ่ าเทีีย แ ะเ้ าถึึงง่าย ำ �หรัับลููกค้าทุุกรายเพื� อยกระดัับควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างการเงิน ผิ ตภัณฑ์/บริการ ราย ะเอีย ผ ประกอบการ เป็็นบัญชีีที่่� ให้้อิ ระในการบริ ารจััดการการเงิน โ ยไ่ เสีียค่า ธรร เนีย ในการ ำ �ธุรกรร แ ะให้้ควา ครองที่่� จำ �เป็็น เพียง เงินฝากขั้้� นต่ำ � 5,000 บา ลููกค้าก็ า าร ได้้รับความคุ้้ ครอง ระกันอุุบ ััิเหตุุแ ะ ระกันชีีวิ โ ยไ่ เสีียค่าธรร เนีย แ ะไ่ ต้้อง ง ะเบียน โ ยให้้ความคุ้้ ครองอุุบ ััิเหตุุถึึง 3,000 บา่ อครั� ง ไ่ จำ �กััดจำ �นวนครั� ง แ ะไ่ ต้้องจ่ายค่ารักษาพยาบา่ วงหน้้า ใน ณะเดีียวกันยังได้้ ระกันชีีวิ ที่่� ให้้ความคุ้้ ครอง 20 เ่ า อง ยอ เงินฝากคงเื อ จำู งสุุด ไ่ เกิน 3 ล้้านบา • จำ �นวนบัญชีี 4.48 ล้้านบัญชีี • จำ �นวนลููกค้าที่่� ได้้รับ ระโยชน์์จากกร ธรร์ ระกันภัยแ ะ ระกันชีีวิ 1.8 ล้้านราย • จำ �นวนการเอา ระกัน • การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบา 2,070 กรณีคิ เป็็นู ลค่่าควา ครอง 6.2 ล้้านบา • การเสีียชีีวิ 18 กรณี คิ เป็็นู ลค่่าควา ครอง 17.5 ล้้านบา ิ นเชื่� อที่่� เ าะ ำ �หรัับผู้้� ที่่� มีีควา ต้้องการรวบหนี้� ทั้้� งหนี้� บััตรเครดิิ หนี้� ร ยนต์์ แ ะหนี้�ิ นเชื่� อบุคค โ ยรวบหนี้� าไว้ในก้อนเดีียว่ านิ นเชื่� อร แ กเงินหรืือิ นเชื่� อบ้านแ กเงินที่่� อกเบี� ยต่ำ � โ ยใช้้ร หรืือบ้าน องลููกค้าเป็็นหลัักทรััพย์คำ ระกัน ทั้้� งนี� ินเชื่� อดัังกล่่าวมีี เป้้า ายในการ ำ�ให้้การชำำ �ระหนี้� ควา่ ายขึ้้� น ำ �หรัับลููกค้า โ ย การรวบหนี้� ทั้้� ง บทีีท ีีบีี หรืือจากธนาคารอื� น าไว้ในบัญชีีเดีียว ำ�ให้้ง่ายต่่อการติิ า โ ยิ นเชื่� อดัังกล่่าวมีีค ่่าธรร เนีย รายปีี เดีียวแ ะมีีว ัันกำ น การ่ อนชำำ �ระที่่� แน่นอนเพียงวันเดีียว โ ยมีีว ััน การ่ อนชำำ �ระเงินที่่� ลููกค้า า าร วางแ นชำำ �ระได้้ ่วยให้้ลููกค้า า าร วางแ นการเงินแ ะชำำ �ระหนี้� ทั้้� ง ได้้ภายในระยะเว า ที่่� สั้้� น ง • ผู้ คริ นเชื่� อร แ กเงิน 978 ราย คิ เป็็นู ลค่่า 488.8 ล้้านบา • ผู้ คริ นเชื่� อบ้านแ กเงิน 890 ราย นับตั้�งแต่่ เริ� ำ�เนินการในเดืือนพฤศจิกายน 2564 บัญี ทีทีบี ออ์ ฟรีี สิินเชื่่� อรถแ กเงิิน สิินเชื่่� อบ้านแ กเงิิน

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3