รายงานความยั่งยืน 2564

39 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ผิ ตภัณฑ์/บริการ ราย ะเอีย ผ ประกอบการ บริการจััดพอร์ กองทุุนแบบครบวงจร ที่่� แรกเริ� เดิิมทีีนำ ำ �เ นอให้้ แก่ลููกค้าบุคคลพิิเศษ แต่่ได้้ปรัับเปลี่่� ยนนำ �เ นอให้้กับลููกค้ารายย่อย ด้้วย โ ยวััตถุ ระ งค์หลััก องิ ตภััณฑ์์นี� คือการ่ งเิ การ งทุุนอย่าง าญฉ า แ ะ ควา เหลื่่� อ ำ �ในการเ้ าถึึง บริการ างการเงิน ในปีี 2564 ธนาคารได้้ปรัับปรุุงบริการ ให้้ า าร เ้ าถึึงบริการได้้ง่ายยิ� งขึ้้� นโ ยกำ นดขั้้� นต่ำ �ในการ งทุุน เพียง 1 บา เ่ านั� น • ลค่่าทรััพย์ิ นสุุทิ ภายใต้้การบริ าร (AUM) เพิ� ขึ้้� น 234% จาก ttb smart port รู แบบใ่ บริการไ โครไฟแนน์ ำ �หรัับธุรกิจ นา เล็็กที่่� มีีควา ยากลำำ �บาก ในการได้้รับควา่ วยเื อ างการเงิน โ ยมีีว ััตถุุ ระ งค์ให้้ธุรกิจ นา เล็็ก า าร เ้ าถึึงแ่ งเงิน นเพื� อดำำ�เนินการดัังต่่อไปนี้� • ผู้้ ระกอบการ้ องถิ่� นที่่� ต้้องการ่ งเิ การ ายิ นค้า้ องถิ่� น แ ะอััตลัักษณ์ องชุุ น เช่่น ินค้า OTOP หรืือิ นค้า้ องถิ่� น ที่่� ได้้รับการรับรองจากกร่ งเิ การ กครอง้ องถิ่� น • ธุรกิจที่่� ได้้รับ กระ บจากอุ กภัยในปีี 2564 • าวนาที่่� ต้้องการ การใช้้ ารเค ในการ ำ �การเกษ ร • านอำ �นวยควา ะ วกที่่� ให้้บริการชุุ น เช่่น คลิินิกรักษาโรค บริการ างการแพ์ เป็็นต้้น • การอนุุร กษ์ธรร าติิ เช่่น โรงไฟฟ้าพลัังงานสีีเขีียวแ ะ โรงไฟฟ้าพลัังงานแ งอาิ ตย์์/ชีีว ว • ลููกค้าธุรกิจ นา เล็็ก56ราย า าร เ้ าถึึงการ่ งเิ างการเงิน คิ เป็็นู ลค่่า างการเงิน 228.5 ล้้านบา ttb smart port สิินเชื่่� อ ttb Small Business เพื่่� อสัั มที� ยั� งยืืน

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3