รายงานความยั่งยืน 2564

40 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 บุคลา รของเรา ธนาคารมุ่่� งมั่่� นที่่� จะ้ างพนักงานที่่� เต็็ ไ้ วยทัักษะแ ะพร้อมรัับื อกับอนาค ควบคู่ไปกัับการ้ างองค์กรให้้เป็็น านที่่� ำ�งานที่่� ยอมรัับควา แ กต่่างแ ะควา าก าย เพื� อให้้ อ คล้้องกับวัฒนธรร ององค์กร I CARE ที่่� แ งให้้เห็็นถึึงการ ำ �งาน องธนาคาร ซึ่่� งเน้นลููกค้าเป็็นศูนย์ก าง าิ ถีีการดำำ �เนินงานเพื� อควา เป็็นเลิิศ พนักงานรวม 15,102 คน ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม การพัฒนาความสามารถ ของพนักงาน ความเป นอยู่ที ดีของพนักงาน แบ่งตามเพศ แบ่งตามสัญชาติ หญิง 69.2% ชาย 30.8% ต ากว่า 30 ป 30-50 ป 18.9% 62.3% 18.8% มากกว่า 50 ป แบ่งตามอายุ ไทย 99.861% จีน 0.073% เนเธอร์แลนด์ 0.013% มาเลเซีย 0.007% อื‡ นๆ 0.046% 18.0% 11.1% 10.3% 15.8% 17.9% 10.2% 16.7% แบ่งตามอายุงาน ต ากว่า 1 ป 1-3 ป 4-5 ป 6-10 ป 11-15 ป 16-20 ป มากกว่า 21 ป โปรไฟล์พนักงาน ชั‡ วโมงการฝŽ กอบรมเฉลี‡ ย 46 ชั‡ วโมงต่อคนต่อป ตําแหน่งที‡ พนักงานเข้าบรรจุจากภายใน 43.1% การลงทุนในการฝŽ กอบรมพนักงานกว่า 67 ล้านบาท คะแนนความผูกพันของพนักงาน 50.0% ทุนการศึกษาสําหรับบุตรของพนักงาน 513,000 บาท เงินช่วยเหลือพนักงานคลอดบุตร 186,000 บาท ไทย 99.3% จีน 0.2% เนเธอร์แลนด์ 0.1% ผู้บริหารแบ่งตามสัญชาติ (% ของผู้บริหารทั¤ งหมด) มาเลเซีย 0.1% อื‡ นๆ 0.3% เพศหญิงในหน่วยงานที‡ เกี‡ ยวกับ STEM (science, technology, engineering, and mathematics) 46.1% เพศหญิงในหน่วยงาน ที‡ สร้างรายได้ให้กับบริษัท 56.2% เพศหญิงในคณะกรรมการบริษัท เพศหญิงในระดับผู้บริหาร 56.1% 14.3% เพศหญิงในระดับผู้ปฏิบัติการ 70.6% พนักงานทุพพลภาพ (% ของพนักงานทั¤ งหมด) 0.00007%

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3