รายงานความยั่งยืน 2564

41 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 v พ นั ก ง า น ธ น า ค า ร ไ ด้้ รั บื อ กั บ ก า ร เปลี่่� ยนแ ง อดทั้้� งองค์กรที่่� เกิ ขึ้้� นจาก ควา ำ �เร็จในการรวมกัันเป็็นหนึ่� งเดีียว อย่างู รณ์ (Entire Business Transfer) ในเดืือนกรกฎาค 2564 แ ะจากควา ไ่ แน่นอนที่่� เกิ ขึ้้� นใน ภาวะที่่� มีีโรคระบา ทั้้� งนี� ในการโอนพนักงานจากธนาคารธน า 6,581 คน ในปีี 2564 ไ่ เพียงแต่่จะต้้องช่่วย ให้้พนักงานทุุกคน า ารถปรัับตััวเ้ ากับ องค์กรใ่ ได้้โ ยเร็วที่่� สุุด ากแต่่ยังต้้อง ดููแ พนักงานในช่่วงที่่� มีีการเปลี่่� ยนแ ง องค์กรนี� อย่างไรก็ า พนักงาน อง ธนาคารยังคงมีีควา มุ่่� งมั่่� นทุ่่ เ แ้ ในช่่วง เว าแห่่งควา ไ่ แน่นอนนี� ใน ณะที่่� ธนาคาร ก็ การนำ �กระบวนการต่่างๆ าใช้้เพื� อ้ าง ควา อดภััยให้้กับลููกค้าแ ะพนักงาน การ ำ �ให้้พนักงานมีีควา อดภััยถืือเป็็นสิ่่� ง ที่่� ธนาคารให้้ควา ำ �คัญู งสุุด โ ยในปีี2564 ธนาคารได้้ให้้ความคุ้้ ครองพนักงานแ ะ ครอบครัว มีีพนักงานกว่า 50% ำ �งานที่่� บ้าน ในปีี 2564 ธนาคารยังช่่วยให้้พนักงานได้้รับ การฉีีดวัคซีีนแ ะช่่วยเื อพนักงานที่่� ป่่วยให้้ ได้้รับการรักษาที่่� จำ �เป็็น ธนาคารยังได้้จััด า ชุุ รวจโควิ -19แบบเร่งด่่วนให้้กับพนักงาน ทุุกคนอย่าง ำ �เ อเพื� อให้้พนักงาน า าร รวจ าเชื้� อได้้ทุุกๆ 2 อาิ ตย์์ แ ะได้้จั า เครื� อง Microsoft Surface ให้้กับพนักงาน ที่่� มีีบ ุุ รที่่� ต้้องเรียนออนไลน์์ที่่� บ้านเพื� อเป็็นการ แบ่งเบาภาระ นอกจากนี� ยังให้้ควา่ วยเื อ างการเงินแก่พนักงาน่ วนหน้้ากว่า 13,052 คน เป็็นู ลค่่ากว่า 78 ล้้านบา เพื� อแ ง ควา อบคุณในควา่ เ แ ะการ ำ �งาน อย่างหนัักในช่่วง องการระบา การระบา องโควิ -19 ่ง กระ บ าง ด้้านจิ ใจแ ะสัังค่ อ ระ ากรเป็็นอย่าง าก ธนาคารได้้ดููแ ภาพจิ ใจ องพนักงานเพื� อ รักษาสุุข ภาพจิ ที่่� ดีี ควา่ อเนื� อง างธุรกิจ แ ะ ระิิ ภาพในการให้้บริการ นอกจากนี� ยังช่่วยให้้พนักงานจััดการควา เครีย แ ะ เิ้ างสุุข ภาพจิ แ ะสุุข ภาพกาย่ าน กิจกรร ในรู แบบต่่างๆ เช่่น การสััม นาลด ควา เครีย การบำ �บััดแบบกลุ่ แ ะแบบเดี่� ยว การจััดกิจกรริ ะเพื� อการบำ �บััด แ ะการ ออกกำ �ลัังกายออนไลน์์ ารทำำ �งา ใ่ งโควิิด-19 การจั การสำำ �หรับั ก าน ในช่่ว การระบา อ โิ -19 ระกันสุุข ภาพ โควิ -19 วัคซีีนโควิ -19 ชุุ รวจโควิ -19 แบบเร่งด่่วน (ATK) โรงพยาบา แ ะฮอิ เ โ เ การ ำ�งาน แบบ คณะ ำ�งานควา ต่่อเนื�อง างธุรกิจ การสื่่� อ าร แ ะการให้้้ อู ระเบียบ ควา อดภััย ที่่� เ้้ นขึ้้� น

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3