รายงานความยั่งยืน 2564

42 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การั ฒนา าม ามารถ อั ก าน ตั้� งแต่่ปีี 2563 ธนาคารได้้ริเริ� การพัฒนา พนักงานบนพื� นฐานควา า าร แ ะ รร นะเพื� อ อบ นองพนักงานระดัับ ต่่างๆ เพื� อเิ้ างควา า าร กแ ะ ภาวะผู้้� นำ ำ �หรัับพนักงาน พร้อ้ างการ เติิบโ ใน ายอาชีีพ โ ยในปีี 2564 พนักงาน 1,200 คน ได้้รับการ ระเิ น รร นะ ทั้้� งนี� ธนาคารตั้� งเป้้า ายให้้พนักงาน 6,000 คน ได้้เ้ าร่ว การพัฒนา า โครงการดัังกล่่าว ภายในปีี 2565 โ ยโครงการดัังกล่่าว จะช่่วยให้้พนักงาน า าร้ างเิ ทัักษะที่่� เก่� ยว้ องกับงานแ ะควา ต้้องการ ในอนาค กรอบ ามคิิดที่� ม่�้ า ามร่่วมมือในการทำ าน การมีีกรอบความคิิ ดหรืื อทััศนคติิที่่� องจากมุุม องภายนอก โ ยให้้ความสำ ำ �คัญกับผู้้� อื� นไ่ น้อยไ กว่าความสำ ำ �คัญต่่อตััวเอง คือกรอบ ความคิิ ที่่� มุ่่� งเน้นความสำ ำ �เร็จ องทีีม จะช่่วย ยายความร่่ วมมืื อกัน องพนักงานในที่่� ำ �งาน โ ยกรอบความคิิ ดดัังกล่่าว ระกอบไปด้ วย 5 องค์ ระกอบ ก ได้้แก่ ที่่� คาดว่่าจะได้้รับจากการฝึกอบรมนี้้� คือการ้ างการสื่่� อ ารเชิิงรุกแบบเปิิ แ ะเิ้ างกรอบควาิ ที่่� มุ่่� งเน้นควา่ วื อกันใน ที่่� ำ �งานที่่� จะช่่วยให้้พนักงานบรรลุุเป้้า ายร่ว ทั้้� งนี� ในปีี 2564 พนักงาน 733 คน ได้้เ้ ารับการฝึกอบร โ ยมีีการ ระเิ น � งก่อน แ ะหลัังการฝึกอบร แ ะมีีการสัังเก พฤติิกรร องผู้้� เ้ าฝึกอบร แ ะรายงานโ ยผู้้� บังคับบัญ า การ ระเิ นแ งให้้เห็็นถึึงการ รับรู้ที่่� ดีีขึ้้� น องผู้้� ฝึกอบร เก่� ยวกับ 5 องค์ ระกอบหลััก องกรอบควาิ ที่่� ให้้ควา ำ �คัญกับผู้้� อื� นไ่ น้อยไ กว่าควา ำ �คัญต่่อตััวเอง ซึ่่� งเป็็นสััญญาณการเปลี่่� ยนแ งที่่� ดีีในการ้ างกรอบควาิ ที่่� มุ่่� งเน้นควา่ วื อกันในที่่� ำ �งานทั้้� งในระดัับบุคค แ ะระดัับองค์กร ามรับผิ อบ การให้ ามช่่ว ยเหลืือ การตระหนักรู้ การปรับแน ทา ในแน นอน การปรับเป้าหมายให้ อ้ อ แ ะรับิ อบต่่อ กระ บ ที่่�่ อผู้้� อื� น มุ่่� ง ำ�งานในหน้้าที่่� อง นในลัักษณะ ที่่� จะช่่วย่ งเิ ให้้ผู้้� อื�น ระ บควา ำ �เร็จ ในงาน องพวกเ า บูรณาการงาน อง นเ้ ากับงาน องเพื� อนร่ว งานแ ะหน่่วยงานอื� น เพื� อให้้ ควา อ ระ านกัน ปรัับงาน อง นเ้ ากับ ระ งค์ องผู้้� จััดการแ ะองค์กร เล็็งเห็็นแ ะเ้ าใจควา ต้้องการ ระ งค์ แ ะปััญ า องผู้้� อื� น

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3