รายงานความยั่งยืน 2564

43 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 กรอบ ามคิิ แบบั ฒนาได้้ | ทำ านแ ะเปลี่� ยนแป ไปด้้ ยกัน โครงการนี� มุ่่� งเน้นการ้ างทัักษะในด้้าน องการ ร่วื อกันการสื่่� อ ารเชิิงรุกการมีีใจเปิิ กว้างการปรัับ ตััวต่่อการเปลี่่� ยนแ ง แ ะความรัับิ อบ ทั้้� งนี� ในปีี 2564 พนักงาน 1,314 คน ได้้เ้ ารับการฝึกอบร เป็็นที่่�เรียบร้อย โ ย การวิเคราะห์์ � งก่อนแ ะ ง การฝึกอบร แ งให้้เห็็นว่าพนักงาน ควาิ เห็็น ในเชิิงบวกต่่อการร่วื อกัน การปรัับตััว แ ะการ สื่่� อ ารเชิิงรุก โ ร การกัปตัน ทีทีบี โครงการนี� มีีผู้้� ได้้รับการฝึกอบร เป็็นผู้้� บริ ารระดัับ ต้้น 257 คน มีีจ ุุ มุ่่� ง ายในการเิ้ าง ควา า าร ใน 3 ด้้าน ได้้แก่ การบริ ารคน การบริ าร การเปลี่่� ยนแ ง แ ะการวางแ นกลยุ์ โ ยองค์ ระกอบ องผู้้� นำ �เ่ านี� เป็็นสิ่่� ง ำ �คัญในการ ำ �หน้้าที่่� บริ าร ซึ่่� งจะช่่วยเิ้ างให้้ผู้้� บริ ารเ่ านี� มีี ย ธวิธีที่่� ฉ า เชื่� อถืือได้้ แ ะมีีควา า าร บเคลื่� อน ให้้ การดำำ �เนินงานที่่� ดีีได้้ การั ฒนาผู้้�ส บทอดตำำ �แหน่่ง ธนาคารได้้วางแ นการื บ อ ำ �แหน่่งโ ยพิจารณาเติิ เต็็ ตำำ �แหน่่งงานบริ ารระดัับู งที่่� จะว่าง งเนื� องจากการ เกษียณอายุในอีกไ่ ก่� ปีี้ างหน้้า ทั้้� งนี� เพื� อให้้เกิ การเปลี่่� ยน่ านที่่� ราบรื� น ำ �หรัับผู้้ื บ อ ำ �แหน่่งแ ะเกิ ควา่ อ เนื� อง างธุรกิจ ธนาคารได้้ระบุุตำ �แหน่่งที่่� มีีควา ำ �คัญแ ะ กำ � น โ รไฟล์์ องผู้้�ื บ อดต ำ �แหน่่ง โ ยผู้้� ที่่� มีีศ ัักยภาพ ที่่� ได้้รับการคััดกรองจะได้้รับการ ระ เิ นควา พร้อ ด้้วยหลัักเกณฑ์์ที่่� ำ �คัญต่่างๆ ก่อนจะได้้เ้ าร่ว ในโ รแกร การพัฒนาผู้้ื บ อ ำ �แหน่่งเพื� อพัฒนาทัักษะที่่� จำ �เป็็น ในปีี 2564 ธนาคารได้้ระบุุตำ �แหน่่งที่่� มีีควา ำ �คัญ 161 ตำำ �แหน่่ง แ ะกลุ่ พนักงานที่่� มีีศ ัักยภาพ 483 คน ทั้้� งนี� ด้้วยการ เติิบโ องธุรกิจแ ะรอบ องการเกษียณอาย องพนักงาน ธนาคารวางแ นที่่� จะคััดเลืือกกลุ่ พนักงานที่่� มีีศ ัักยภาพที่่� จะ าื บ อ ำ �แหน่่งอย่างต่ำ � 500 คน ในปีี 2565 โ ยแนว าง องธนาคารในการ้ างควา่ อเนื� อง างธุรกิจ่ านการ พัฒนากลุ่ พนักงานที่่� มีีศ ัักยภาพที่่� จะ าื บ อ ำ �แหน่่ง จะช่่วยเสริิ มสร้ างให้้องค์กรมีีบ ุุค ากรที่่� มีีศ ัักยภาพเพื� อการ เติิบโ อย่างย่� งยืน

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3