รายงานความยั่งยืน 2564

44 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 หุ้้นจำ �นวนไ่ เกิน 305,000,000 หุ้้น ู ลค่่าที่่� ราไว้หุ้้น ะ 0.95 บา เพื� อ รองรับการจั รรหุ้้น า ญเพิ� น ให้้แก่ผู้้� บริ าร แ ะพนักงาน องธนาคาร่ านคุณสมบััติิ โ ยมีีอายุโครงการ 3 ปีี ธนาคารได้้ออกโครงการออกแ ะเ นอ าย หุ้้น ามััญเพิ� น องธนาคารให้้แก่ผู้้� บริ าร แ ะพนักงาน องธนาคาร (โครงการ 2021 ttb Stock Retention Program) ซึ่่� งได้้รับ การอนุุมััติิจากคณะกรร การธนาคาร โ ย ได้้อนุุมััติิการจั รรหุ้้น ามััญเพิ� น เพื� อรองรับการจั รรหุ้้น ามััญเพิ� น ให้้แก่ผู้้� บริ าร แ ะพนักงาน องธนาคาร แ ะธนาคารธน า ที่่�่ านคุณสมบััติิ า ้ อกำ น องโครงการ า ารถศึึกษา้ อู เพิ� เติิ ได้้จากรายงาน ระจำ �ปีี 2564 ามห ากห ายแ ะการมีส่่ นร่่วม นับตั้� งแต่่การ ระกาศคำ �แ งการณ์เรื� องควา าก ายแ ะการมีี่ วนร่ว ธนาคารได้้ดำำ �เนินงานเพื� อ่ งเิ ควา าก าย แ ะการมีี่ วนร่ว ภายในองค์กรแ ะรายงาน้ อู้ านควา าก ายแ ะควา เ่ าเทีีย างเพศ โ ยในปีี 2564 สััด่ วนเพศหญิิง ในคณะกรร การบริษั แ ะในหน่่วยงานที่่� เก่� ยวกับSTEM เพิ� ขึ้้� นจากปีี2563นอกจากนี� สััด่ วนเพศหญิิงในระดัับผู้้� บริ ารระดัับู งก็มีีแนวโนู้ งขึ้้� น โ ยมีีส ััดส่ วนถึึงร้อย ะ 41.7 ูงกว่าเป้้า ายที่่� ร้อย ะ 40 เป็็นครั� งแรกในรอบ ายปีีที่่�่ าน า ทั้้� งนี� ธนาคารได้้ปรัับปรุุงวัฒนธรร องค์กรที่่�่ งเิ การมีี่ วนร่ว แ ะความรู้้� สึึกเป็็นเจ้า อง อย่างไรก็ า แ้ จะไ่ เกิ การเปลี่่� ยนแ งที่่� ำ �คัญภายในระยะเว าชั่� ว้ าี แต่่ธนาคารก็ยังคงมุ่่� ง่ งเิ ให้้พนักงานมีี่ วนร่ว อย่างสุุด ควา า าร่ า ก าง ภาพแว้ อ การ ำ �งานที่่�่ งเิ การมีี่ วนร่ว ามเป็นอยู� ที� ดีี อั ก าน ธนาคารเ นอโ รแกร ที่่� เิ้ างควา เป็็นอยู่ที่่� ดี องพนักงานที่่� ครอบคลุ เรื� องต่่างๆอย่างรอบด้้านตั้� งแต่่การบริ ารจััดการควา เครีย จากการระบา องโควิ -19 สุุข ภาพแ ะสุุข ภาวะ การพัฒนา่ วนบุคค ไ จนถึึงการวางแ น างการเงิน 89% การ่ วนร่ว ในดััชนีีควา เ่ าเ ย างเพศ (Gender Equality Index: GEI) ปีี 2565 บนพื� นฐาน องปีี 2564 องพนักงานมีีความพึึงพอใจต่่อโ รแกร เิ้ างควา เป็็นอยู่ที่่� ดีี องพนักงาน

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3