รายงานความยั่งยืน 2564

45 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ามเป็นอยู� ที� ดีี อั ก านใน 4 มิติ ควา นใจ่ วนบุคค แ ะ ความพึึงพอใจต่่อ ระหว่่างงานแ ะชีีวิ่ วนตััว แ ะการพัฒนาควา เป็็น ื ออาชีีพ เ ยรภาพ างการเงิน อันได้้แก่ การใช้้จ่ายแ ะการ ออ พฤติิกรร แ ะ ศนคติิ ต่่อ ก า ร เ งิ น่ ว น บุ ค ค ล้้วนแล้้วแต่่่ ง่ อการ บรรลุุเป้้า ายในระยะสั้้� น แ ะระยะยาว พ ะกำ �ลััง ในการดำำ � เ นิน ชีีวิ ร ะ จำ �วัน ไ ด้้อย่าง ะ วก บาย อ โรค การเคลื่� อนไ วแ ะควา กระฉับกระเฉง ค ว า า า ร ใ น ก า ร จััดการอาร์ รับื อกับ ควา เครีย แ ะสื่่� อ าร ให้้ผู้้� อื� นรับ ราบได้้อย่างมีี ระิิ ภาพ แรงจูงใจ แ ะกำ �ลัังใจ ทักษะเพื่่� ออนา ต ามมั� งคั่่� สุุ ภา กาย สุุ ภาิ ต รางวััล BSA Bui lding Safety Award ระจำ �ปีี 2564 ระดัับ Bronze จััดโ ย าค ผู้ รวจ อบอาคาร การ รวจสุุข ภาพ ระจำ �ปีี ำ �หรัับ พนักงาน กคน การ รวจ อบ ภาพแว้ อ ในการ ำ �งาน อย่าง ำ �เ อ ตัี้ั 2561 2562 2563 2564 เป้าหมายปี 2564 อััตราการ า งาน องพนักงาน (ร้อย ะ) 0.5 0.5 0.6 0.7 1.0 การู ญเสีียบุค ากรที่่� มีีศ ัักยภาพู ง (ร้อย ะ) 12.3 11.0 7.9 9.9 1.0 ชั่� วโ งการฝึกอบร เฉลี่� ย (ชั่� วโ งต่่อคนต่่อปีี) 38 35 15 46 40 คะแนนควาู กพัน องพนักงาน (ร้อย ะ) 83.8 74.0 NA 50.0 60.0

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3