รายงานความยั่งยืน 2564

46 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ารพััฒ าสัังคม ในด้้านการพัฒนาสัังค ธนาคารมุ่่� ง้ าง การเปลี่่� ยนแ งที่่� ย่� งยืนให้้กับเยาว น ชุุ นแ ะสัังค ไ ย โ ยในปีี 2564 นับเป็็น อีกหนึ่� งปีีที่่� สัังค ไ ยต้้องเิ ญกับวิกฤ จาก านการณ์การแพร่ระบา องไวรั โควิ -19 ธนาคารยังคงเดิินหน้้าพัฒนา กิจกรร งค เพื� อความยั่่� งยืนเพื� อให้้เกิ การเปลี่่� ยนแ งที่่� ดีีขึ้้� น องสัังค ไ ย อกยำ � ปรัั ญา Make REAL Change โ ย ไฟ-ฟ้า เป็็นโครงการหลัักที่่� ธนาคารให้้ควา บสนุุน าโ ย อ เพื� อจุ ระกายเยาว นแ ะ ชุุ นให้้้ ามผ่่ านวิกฤ การณ์ที่่� เกิ ขึ้้� นในปีีนี� ไ้ วยกัน เปลี่� ยน…เพื่่� อให้ี วิิตคุุณดีีขึ้� น กลยุุทธ์์ด้้านการั ฒนาสัั ม จุุดประกายเยา น (fai-fah for Youth) จุุดประกายชุุม น (fai-fah for Communities) จุุดประกาย ามเป็นไทย (Cultural Inspiration)ั นธกิิจด้้านการั ฒนาสัั ม เปลี่่� ยนเพื� อชีีวิ เยาว นแ ะชุุ นที่่� ดีีขึ้้� นอย่างย่� งยืน ไ -ฟ้้า โ ย ทีทีบี ‘ไ ’ = ั งที่� มีอยู� ในตั เด็็กแ ะ า ม นทุก น ‘ฟ้้า’ = ั แห่่งการให้จากอา าสมัั รทีทีบี 6 โครงการ ไฟ-ฟ้า เพื� อชุุ น > 2,000 คนจากชุุ น แ ะ 2,000 เยาว นได้้รับ ระโยชน์์จากโครงการ ไฟ-ฟ้า เงิน บ น โครงการเพื� อ สัังค รว 53 ล้้านบา > 1,131 พนักงานอา า

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3