รายงานความยั่งยืน 2564

47 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 จุุดประกายเยา น (fai-fah for Youth) โครงการศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จุุดมุ่่� ง าย องศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า กแห่่ง คือ การ อนจับ าแ นการให้้ า โ ยการเปิิ โอกา ให้้เยาว นในชุุ นอายุระหว่่าง 12-17 ปีี รู้้� ก ใช้้เว าว่างให้้เป็็น ระโยชน์์ ่านการเรียนรู้้�ทักษะ างศิ ะแ ะทัักษะชีีวิ โ ยไ่ เสีียค่าใช้้จ่ายใ ๆ ให้้เยาว นได้้นำ �สิ่่� งที่่� เรียนรู้ไปพััฒนา นเอง ครอบครัว แ ะช่่วยกันเปลี่่� ยนแ งสัังค รอบ้ างให้้ดีีขึ้้� น โ ยในปีีนี� ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า กศูนย์ได้้ปรัับก์ ภายใต้้แนวคิ 3C เพื� อจุ ระกาย เยาว นให้้้ า่ านวิกฤ โควิ -19 ไ้ วยกัน ได้้แก่ ปรัับเปลี่่� ยนการเรียนรู้ให้้เป็็นรู แบบออนไลน์์ เพื� อเชื่� อ ต่่อการเรียนรู้ได้้ไ่ ะ ในช่่วงโควิ -19 ทั้้� งยังคงการ เรียนรู้ใน าก ายด้้านรว 56 ค า อาิ ศิ ะ ร้องเพ ง วง นตรีี อ จนความรู้้� างการเงิน เพื� อ้ างแรงบัน า ใจ เชื่� อ ความสััมพั นธ์ องเด็็กไฟ-ฟ้า แ ะ ำ �กิจกรร่ างๆ ร่ว นได้้ การรู้้� ก่ งต่่อสิ่่� งดีีๆ ่านโครงการ fai-fah Art Fest 2021 ( ช้้อ แชร์์ The Vi rtua l ) ในรู แบบออนไลน์์เพื� อ จุ ร ะ กาย ใ ห้้ เ ยาว นนำ �สิ่่� งที่่� ไ ด้้ เ รียนรู้จาก ไฟ-ฟ้า ไ ปพััฒนาชุุ นแ ะ สัังค ใ ห้้ดีีขึ้้� นอย่างย่� งยืน โ ยที่่� เด็็กไฟ-ฟ้าจะได้้เรียนรู้การ ำ �งานร่วมกััน่ านช่่อง าง ออน ไ ลน์์ เพื� อร ะ ควาิ ใ นการนำ � เ นอ งาน ที่่�้ าง รรค์แ ะ่ งต่่อการให้้คืนแก่ชุุ นในรู แบบ ต่่างๆ เ ช่่น การออกแบบแ ะิิ นค้า ที่่� ได้้เ รียนรู้ จากศูนย์ฯ เพื� อจำ �หน่่าย หรืือการแ งควา า าร่ านทัักษะการร้องเพ ง เต้้น แ ะกีฬาต่่างๆ นำ �เ นอ ในรู แบบ องคลิิปวิิดีีโอ เพื� อเ ยแพร่ให้้เป็็นที่่� รับรู้ใน วงกว้าง แ ะนำ �รายได้้ที่่� เกิ จากควาิ้ าง รรค์นี� ่ งต่่อคืนให้้กับชุุ นแ ะสัังค่ อไ โ ยรายได้้่ วนหนึ่� ง ได้้บริจาคให้้กับู ลนิิธิ้ าง รรค์ เด็็ก ูลนิิธิ าบัน นตรีีคน าบอ แ ะว อนจ่� น การ่ งต่่อควา่ วงใยให้้เด็็กๆ ในชุุ น่ านกิจกรร D.I.Y. ที่่� ธนาคาร่ ง อบให้้กับเด็็กไฟ-ฟ้า โรงเรียน ในเครือ่ าย แ ะชุุ นโ ยรอบศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า กแห่่งทั่่� ว ระเ ศ 31,505 จำ �นวนการเย่� ย องเด็็กไฟ-ฟ้า ที่่� เ้ าร่วมกิิ จกรรมทั � งแบบออฟไลน์์แ ะ ออนไลน์์ อ � งปีี 2021 6,687 คนเ้ าร่ว โครงการ fai-fah Art Fest 2021 แ ะมีียอ ผู้้� รับิ รรศการศิ ะออนไลน์์แ ะคลิิ งานการแ ง องเด็็กไฟ-ฟ้า ากกว่า 20,000 ยอดวิิว 1,000 กล่่อ ไ -ฟ้้าหรรษา บรรจุุอ ุุกรณ์ ำ �หรัับ ำ �กิจกรร เิ้ างทัักษะศิ ะที่่� บ้าน เพื� อช่่วยจุ ระกายควาิ้ าง รรค์ ในช่่วงที่่� ต้้องอยู่่้านเป็็นเว านาน 24,000 กล่่อ ให้อิ� ม ่ง อบกล่่องอา าร ให้้เยาว นแ ะชุุ นที่่� า แค น่ านศูนย์ เรียนรู้ไฟ-ฟ้า กแห่่ง 300 กล่่องห่ ใย บรรจุเวชภััณฑ์์พื� นฐาน ที่่� จำ �เป็็น ำ �หรัับเด็็กๆ อาิ หน้้ากากอนามััย แ ะแอ กอฮอล์์ เพื� อช่่วยสนัับสนุุนในเรื� อง ควา อดภััยในช่่วงโควิ -19 1. Connect 2. Care 3. Contribute

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3