รายงานความยั่งยืน 2564

48 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 จุุดประกายชุุม น (fai-fah for Communities) เพื� อ อกยำ �ปรัั ญา Make REAL Change ในปีีนี� อา า ครทีีท ีีบีีย ัังคงเดิินหน้้าเปลี่่� ยนชุุ นให้้ า าร พึ� งพา นเองได้้อย่างย่� งยืน ด้้วยการแบ่งปัันความรู้้� ควา า าร องพนักงานด้้านการให้้ความรู้้� าง การบัญชีีแ ะการเงิน การ้ างแบรนด์์ การพัฒนาิ ตภััณฑ์์ การ ายแ ะการ า เพื� อจุ ระกายการ เปลี่่� ยนแ งแ ะพัฒนาชุุ นในพื� นที่่� เป้้า ายให้้ดีีขึ้้� น โ ยอา า ครทีีท ีีบีีม ีีส่ วนร่วมกัับชุุ น่ านช่่อง าง ออนไลน์์ เพื� อพัฒนา 6 โครงการไฟฟ้าเพื� อชุุ น โ ยชุุ นที่่� ร่ว โครงการต่่างได้้รับความรู้้� แ ะเ คนิค ที่่� เป็็น ระโยชน์์ต่่อการต่่อยอดธุุรกิจชุุ นแ ะ้ าง รายได้้เพิ� ขึ้้� นให้้กับชุุ น ชุุ นกว่า 2,000 คนได้้รับ ระโยชน์์จาก โครงการ โ ร การจุุดประกายทำ าย “ให้” เป็น โ ยไ -ฟ้้า ทีทีบี ธนาคารจััดโครงการจุ ระกาย ำ าย ”ให้้” เป็็น โ ยไฟ-ฟ้า ทีีท ีีบีี 2 ครั� งในปีี 2654 เพื� อช่่วยเหลื อกลุ่� คนว่างงานหรืือ า รายได้้ที่่� ได้้รับ กระ บจากวิกฤ โควิ -19 โ ยเิ ทัักษะการ ำ �เู คาว วาน พร้อ กษะการ ายแ ะการเป็็น ผู้้ ระกอบการในรู แบบคอร์ ออฟไลน์์ แ ะออนไลน์์ โ ย ไ่ เสีียค่าใช้้จ่าย เพื� อให้้ผู้้� เ้ าร่วิ จกรร แ ะเรียนรู้ ซึ่่� งจะ เปิิ โอกา การต่่อยอ้ างอาชีีพเิ ได้้ ทั้้� งนี� ธนาคารยัง ลููกฝังผู้้� เ้ าร่ว โครงการถึึงการเป็็นผู้้� ให้้อีกด้้วย ซึ่่� งเปิิ โ ร การอินทร์เกษตร อุุดม ามสุุ ชุุม นอินทร์อุุดม กรุุงเท ฯ อา า ครทีีท ีีบีีร ่่ว วางแ นกับชุุ นเพื� อเพิ�ิ องแปล งผัักแ ะ้ างิ ตภััณฑ์์ชุุ น โ ยไ ด้้เชื่� อ โยง วิ ยากร าให้้ความรู้้� การ ลููกพื แนวตั้� ง การปรุุงดิิน การ ลููกพันธุ์์�ผักต่่างๆ ที่่� เ าะ เพื� อเพิ�ิ แ ะ่ าใช้้จ่ายในครัวเรือน ช่่วย ำ �ให้้ าชิิก องชุุ นมีี ผััก อ ารพิษรับ ระ านอย่างต่่อเนื� อง อดทั้้� งปีี อีกทั้้� งพัฒนานำ �ยาล้้างจานแ ะนำ �ยาอเนก ระ งค์ โ ย ร่ว ออกแบบฉ ากิ นค้าแ ะบรรจุุภ ณฑ์์ แ ะให้้ความรู้้� การคำ �นวณต้้นทุุนการิ เพื� อให้้ชุุ น า าร นำ �ไปพััฒนาเป็็นิ นค้าที่่� ช่่วย้ างรายได้้ ปััจจุุบ นชุุ น อิน์ อุ า าริ ตน้ำ �ยาล้้างจานราคาย่อ เยา เพื� อให้้ าชิิกในชุุ น าซื้้� อไ ใช้้ภายในครัวเรือน โ ร การทีทีบี ไ -ฟ้้าปันรักษ์เพื่่� อชุุม น โร ยาบา อนแก่น 2 จั หวัั อนแก่น อา า ครทีีท ีีบีีร ่่วื อกับผูู้้ งวัยที่่� อยู่ภายใต้้การดููแ องโรงพยาบา อนแก่น 2 ในการพัฒนาิ ตภััณฑ์์ จากสมุ นไพร เนื� องจากเป็็นที่่� นใจ องผู้้�ู งวัยอีกทั้้� ง ยังช่่วย่ งเสริิ มสุ ภาวะให้้แก่ผู้้�ู งวัย ป้้องกันโรค องเสื่่� อ อา า ครทีีท ีีบีีร ่่ว ออกแบบฉ ากิ นค้าแ ะบรรจุุภ ณฑ์์ ให้้ความรู้้� การคำ �นวณต้้นทุุนการผลิิ แ ะพัฒนาช่่อง าง การ ายออนไลน์์จนเกิ เป็็นรายได้้ให้้แก่ผู้้� ร่ว โครงการ กว้างให้้ทุุกคนที่่� ได้้รับองค์ความรู้้� จากโครงการได้้มีีโอกา เป็็นอา า ครเพื� อ่ งต่่อความรู้้� แ ะสิ่่� งดีีๆ คืนกลัับสู่่� สัังค ต่่อไ นอกจากนี� ธนาคารยังเ ยแพร่คลิิปส อน ำ �อา าร แ ะความรู้้� เบื� องต้้นเก่� ยวกับการ ำ �ธุรกิจอา ารดัังกล่่าว่ านช่่อง าง Youtube เพื� อเปิิ โอกา ให้้ าธารณ นทั่่� วไ ที่่� นใจได้้รับ เิ้ างองค์ความรู้้� พร้อ่ อยอ เป็็น อาชีีพเิ ได้้ในอนาค ผู้้� เ้ าร่ว การอบร โครงการกว่า 500 ราย ยอ การเ้ า คลิิ อน ำ �อา ารแ ะความรู้้� เบื� องต้้นเก่� ยวกับการ ำ �ธุรกิจอา าร 322,000 ครั� ง

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3