รายงานความยั่งยืน 2564

49 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 จุุดประกาย ามเป็นไทย (Cultural Inspiration) โ ร การ CSR อ่� นๆ โครงการเ่ อย่างไ ยโ ย ไฟ-ฟ้า ทีีท ีีบีี ธนาคาร านต่่อกิจกรร เพื� อสัังค้ านการอนุุร กษ์ ควา เป็็นไ ย เปิิดพื้� นที่่� ให้้เยาว น กกลุ่ กวัย รว ไ ถึึงเยาว นที่่� มีีควา บกพร่อง างการได้้ยิน ในทุุก พื� นที่่� ทั่่� ว ระเ ศได้้รับความรู้้� พร้อ โอกา ที่่� เ่ าเทีีย กันในการแ งออกซึ่่� งความรัักแ ะการเ ยแพร่ วัฒนธรร ระจำ าติิ่ านการ ระกว ออนไลน์์่ าน ช่่อง าง www.เ่ อย่างไ ย.com กับ 3 กิจกรร ได้้แก่ การ ระกว ารยา ไ ย การ ระกวดอ่่านฟังเสีียง แ ะได้้เพิ�ิ จกรร เชื่� อมสู่่�คนร่� นใ่ กับการ ระกว วา ภาพดิิจิทัั ชิิงถ้้วยพระรา าน เด็็จพระกนิษฐา ธิรา เจ้า กร เด็็จพระเ พรััตนราชสุุดฯ ยา บร รา ารี พร้อ ราง นการศึกษา เยาว นเ้ าร่ว โครงการเ่ อย่างไ ยโ ย ไฟ-ฟ้า ทีีท ีีบีี กว่า 2,000 คน จาก ากกว่า 500 โรงเรียนทั่่� ว ระเ ศ ทุุนการศึกษาให้้เยาว นจากการ ระกว รว 668,000 บา กฐิน ระรา ทานทีเอ็มบี น าต ประจำ �ปี 2564 กฐินพระรา านเป็็นพิธีกรร างศา นาพุ ธ โ ยธนาคารได้้รับพระรา านต่่อเนื� อง าถึึง 15 ปีี ในปีี 2564 พระบา เด็็จพระเจ้าอยู่่�ห ว รงพระกรุณาโ ร เกล้้าฯ พระรา าน้ าพระกฐินให้้ธนาคารเพื� อน้อ วายพระ งฆ์จำ �พรรษา กา้ วนไ ร า ณ วััดป่่าเ ไ ยก์วรวิ าร จัง พรรณบุุร ภายใต้้แนวคิ “หนึ่� งแรงใจร้อยปัันบุญ” ที่่� ได้้เชิิญ วนลููกค้า คู่่้า พันธิ รแ ะพนักงานร่ว ำ �บุญด้้วย โ ยจากจำ �นวนเงินที่่� ได้้รับบริจาคทั้้� ง เพื� อ ำ �นุุำ �รุงวััดป่่าเ ไ ยก์วรวิ าร แ ะปัันบุญให้้กับองค์กรไ่ แ วง ากำ �ไรที่่�อยู่ในแพ ฟอร์ั นบุญ ากกา าดทีีเอ็มบี น าต ประจำ �ปี 2564 ภากา า ไ ยเป็็นหนึ่� งในองค์กร าธารณกุศ กที่่� มุ่่� งบรรเ าทุุก์ บำ �รุงสุุข บำ �บััดโรค กำ �จััดภัย เพื� อ ระโยชน์์สุุข อง ระ า นแ ะเป็็นที่่� พึ� ง อง ระ า น โ ยธนาคารได้้มีี่ วนร่ว ในการจััดงานกา า ระจำ �ปีี 2564 ด้้วยการระ น่ านการออก ากกา า เอ็มบีีธน า เงินบริจาค วายวััดป่่าเ ไ ยก์วรวิ ารกว่า 9.7 ล้้านบา ธนาคารออก ากกา า กว่า 200,000 ใบ คิ เป็็นเงินบริจาคกว่า 6.5 ล้้านบา ปัันบุญ 9.5 ล้้านบา ให้้แก่องค์กรการกุศ รว 170 แห่่ง ราย ะเอีย เพิ� เติิ เก่� ยวกับกิจกรร งค เพื� อความยั่่� งยืนโ ย เอ็มบีีธน า ติิ า ได้้ที่่� https://www.ttbfoundation.org/

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3