รายงานความยั่งยืน 2564

51 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 คณะกรร การธนาคาร้ าที่่� กำ �กับดููแลกิิจการ ององค์กรโ ยยึึดมั่่� นใน กการบรรษััทภิิบา ที่่� เ้ แ็ ง แ ะ บ บา ำ �คัญในการกำ �กับดููแ แ ะกำ นิ ศ างก์ ด้้วยองค์ ระกอบ ที่่� าก าย องคณะกรร การธนาคารทั้้� งในด้้าน ระ บการณ์ ทัักษะ ความรู้้� แ ะเพศ คณะกรร การธนาคารจึงมีีบ บา ในการ กครองเชิิงกลยุ์ ที่่� ำ�หน้้าที่่�้ า ายคณะผู้้� บริ าร ให้้มุ่่� งพัฒนาอย่างต่่อเนื� อง รว � งให้้คำ �แนะนำ �ในการเติิบโ อย่างย่� งยืน อ คล้้องกับ ระโยชน์์ องธนาคารแ ะผู้้� ถืือหุ้้น บรรษัั ภิิบาลและจริยธรรม างธุรกิิจ คณะกรรมการธนาคาร 14 ท่าน ประกอบไปด้วย กรรมการที� ไม่เป� นผู้บริหาร 8 ท่าน กรรมการที� เป� นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการอิสระ 5 จาก 14 ท่าน คิดเป� น 35.7% กรรมการเพศหญิง 2 ท่าน ้ อู ณ เดืือนธันวาค ปีี 2564 ทักษะ ณะกรรมการ นายเอกนิติิ นิติิ ณฑ์์ ระภาศ นายศุภเ พูนพิพัฒน์ พ เอก อภินัน์ คำ �เพราะ นายฟิิ จี.เจ.อี.โอ. า นาย ยกพร ตัันติิเศวตรััตน์์ นาย เจตน์์ หมู่่� ศิิริเลิิศ นายิ ฮาว ยาน ูเรค นางแพตริิเซีีย งค วนิ นายไพรสััณฑ์์ วงศ์ิ ธ นายวิ เล็็ เฟร เ อริค นาเจ นายธีรนัน์ ศรีีหง์ นายปริิญญา อ เอนก นางชนััญญารักษ์ เพ็ชร์์รััตน์ นายปิิติิ ตััณ เกษ การเงินแ ะการธนาคาร • • • • • • • บรรษััทภิิบา • • • การบริ ารควา เสี่่� ยง • • • • • • • การวางแ นก์ • • • • • • • การ า • • การบริ ารทรััพยากร บุคค • • เ คโนโ าร นเ ศ • • • • การควบ แ ะ รวจ อบภายใน • • • กฎ ายแ ะกฎระเบียบ •

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3