รายงานความยั่งยืน 2564

52 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 คณะกรร การธนาคารกำ �กับดููแ การดำำ �เนินงานที่่� จำ �เป็็น ต่่อการเติิบโ อย่างย่� งยืนร่วมกัับคณะกรร การชุุดย่่อย 6 ชุุ ได้้แก่ คณะกรร การ รร า กำ นดค่่า อบแ น แ ะ บรรษััทภิิบา คณะกรร การิ นเชื่� อ คณะกรร การกำ �กับ ควา เสี่่� ยง คณะกรร การกำ �กับเ คโนโลยี าร นเ ศ คณะกรร การ รวจ อบ แ ะคณะกรร การบริ าร ทั้้� งนี� คณะกรร การธนาคารยังได้้เ้ าร่ว การฝึกอบร ที่่� � อ คล้้องกับิ ศ างธุรกิจแ ะเป้้า าย ององค์กร โ ยในปีี 2564 ได้้เ้ าร่ว การฝึกอบร ว้ อ Security Awareness Training: Cybersecurity andCyber Resilience หััว้ อ 2021 Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity โ ย าค่ งเิ าบันกรร การบริษั ไ ย แ ะหััว้ อ Update of Impacts of Climate Change to Banking Industry โ ยบริษั เคพีเอ็มจีี เป็็นต้้น ทั้้� งนี� า ำ �แ งการณ์เรื� องควา าก ายแ ะการมีี่ วนร่ว ธนาคารได้้คััดเลืือกกรร การโ ยไ่ แบ่งแยกอายุ เพศ สััญ าติิ เชื้� อ าติิ ฯ ฯ เพื� อให้้คณะกรร การธนาคาร ควา าก ายแ ะ ควา ำ �หรัับ้ อู เพิ� เติิ ที่่� เก่� ยวกับคณะกรร การธนาคารแ ะ บรรษััทภิิบา า ารถศึึกษาได้้จากรายงาน ระจำ �ปีี 2564 ธนาคารยึึดมั่่� นในหลัักการ างจริยธรร แ ะควา เป็็นื ออาชีีพู งสุุด โ ยให้้ควา ำ �คัญต่่อ ระโยชน์์ องลููกค้าเป็็น ลำำ �ดัับแรก รว � งการ้ างพื� นฐานด้้านคุณธรร แ ะควา เชื่� อมั่่� น โ ยมีีจริยธรร างธุรกิจเป็็นแนว างในการดำำ �เนินงาน เพื� อให้้ธนาคาร า าร บรร้ อู กพัน ก ระการ างกฎ าย จริยธรร แ ะเศรษฐกิจ ธนาคารตั้� งมั่่� นในการต่่อต้้านการฉ้อโกงแ ะการทุุจริ กรู แบบจึงได้้วาง า รการควบค รอบด้้าน ไ่ ว่าจะเป็็นนโยบาย ขั้้� น อนการ ฏิิบััติงาน แ ะก ไกต่่างๆ เพื� อป้้องกันแ ะ พฤติิกรร ที่่�ิ จรรยาบรรณ โ ยในแต่่ ะปีี ธนาคารมีีการ่ งเิ จริยธรร างธุรกิจ่ านการฝึกอบร พนักงานแ ะการสื่่� อ ารภายในองค์กร เพื� อ บ วนเน้นยำ �ควา เ้ าใจ องพนักงาน เก่� ยวกับจริยธรร างธุรกิจ นโยบายต่่อต้้านการทุุจริ แ ะนโยบายการป้้องกันแ ะ ราบ รา การฟอกเงิน นอกจากนี� ธนาคารยังมีี่ อง างรับ้ อร้องเรียนแ ะรายงานเบาะแ เพื� อรับแจ้งกรณีการ ะเิ จรรยาบรรณพนักงานที่่� ผู้้� มีี่ วนได้้เสีีย กกลุ่ า าร รายงานได้้ โ ยไ่ จำ �กััดแค่เพียงกลุ่ ลููกค้าแ ะพนักงาน จริยธรรม างธุรกิิจ จรรยาบรรณพนักงาน 100% การต่อต้านคอร์รัปชัน 100% การป องกันและปราบปราม การฟอกเงิน 100% อัตราการเข้าร่วมฝ กอบรมจริยธรรมทางธุรกิจ (ร้อยละของพนักงานเป าหมายได้รับการฝ กอบรมแล้วเสร็จ) า ารถศึึกษา้ อู เพิ� เติิ เก่� ยวกับนโยบายด้้านจริยธรร างธุรกิจได้้ที่่� เว็บไ์ องธนาคาร

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3