รายงานความยั่งยืน 2564

53 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การต่อต้าน อร์รัปั นแ ะการป้องกััน แ ะปราบปรามการ อกเงิิน (AML/CTPF) ทีีท ีีบีีม นโยบายที่่� เก่� ยวกับการต่่อต้้านคอร์รััปชัันแ ะนโยบาย การป้้องกันแ ะ ราบ รา การฟอกเงิน (Anti-Money Laundering/Combating of Financing Terrorism (AML/ CFT) Policy) แ ะมีี า รการในการบริ ารจััดการแ ะ บรรเ า กระ บจากเ การณ์ โ ย่ อง างในการแจ้ง เบาะแ้ องเรียน ำ �หรัับบุคค ภายในแ ะภายนอกองค์กร เพื� อให้้ า าริ่ อสื่่� อ าร แจ้งเบาะแ หรืือร้องเรียนโ ย ไ่ ต้้องระบุุตัว น องผู้้� ร้องเรียน ในกรณีที่่� พบเห็็นการกระ ำ � ที่่� ไ่ ถููกต้้อง เช่่น การ ฏิิบััติิ กฎ าย การกระ ำิ จรรยาบรรณหรืือจริยธรร การยักยอกทรััพย์ิ นการทุุจริ คอร์รััปชััน การฟอกเงิน เป็็นต้้น นอกจากนี� ยังได้้ฝึกอบร พนักงานแ ะ่ งเสริิ มวััฒนธรร I-CARE ซึ่่� ง ระกอบไปด้ วย คุณค่า กที่่� ะ้ อนถึึงควา เชื่� อแ ะพฤติิกรร ององค์กร การสงสัยเกี ยวกับการทุจริตภายนอก 7 กรณี การร้องเรียนเกี ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 29 กรณี ข้อเรียกร้องเกี ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ 31 กรณี การประพฤติมิชอบของพนักงาน 3 กรณี การปฏิบัติต่อพนักงาน 0 กรณี โดยทั‡ ง 70 กรณีได้รับการสืบสวน เปŠ นที สิ‡ นสุดแล้วในปŒ 2564 78% ได้รับการรายงานจากการทุจริต สาธารณะจากตํารวจและตามคําสั ง ของสํานักงานป– องกันและปราบปราม การฟอกเงิน 16% ได้รับการรายงานจากการตรวจสอบ ภายในองค์กรเกี ยวกับธุรกรรมที มี ปริมาณมากหรือมีมูลค่าสูงไม่สอดคล้อง กับอาชีพและรายได้ (KYC/CDD) 6% ได้รับการรายงานจากช่องทางอื น รายงาน ธุรกรรมที น่าสงสัย ในป 2564 16% 6% 78% หัวข้อร้องเรียนในปŒ 2564

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3