รายงานความยั่งยืน 2564

54 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การบริ ารควา เสี่่� ยง เป็็นพื� นฐานในการดำำ �เนินธุรกิจแ ะ การวางแ นกลยุ์ องธนาคาร โ ยมีีเป้้า ายเพื� อ้ าง ความสมดุุ ระหว่่างควา เสี่่� ยงแ ะผลต อบแ นแ ะสร้้ างู ลค่่าแก่ผู้้� ถืือหุ้้นได้้อย่างย่� งยืนพร้อ ฏิิบััติ า้ อกำ น างกฎหม าย ธนาคารมีีกรอบการกำ �กับดููแ ควา เสี่่� ยงที่่� เ้ งว ซึ่่� งเป็็นรากฐาน องการบริ ารจััดการควา เสี่่� ยง ที่่� มั่่� นคงแ ะมีี ระิิ ภาพ โ ยกรอบการกำ �กับดููแ ควา เสี่่� ยง ระกอบด้้วยองค์ ระกอบหลััก ได้้แก่ โครง้ างการ กำ �กับดููแ ควา เสี่่� ยงที่่� ชัั เจน การกำ น ระดัับควา เสี่่� ยง ที่่� ยอมรัับได้้ (risk appetite) นโยบายการบริ ารจััดการ ควา เสี่่� ยง กระบวนการบริ ารจััดการควา เสี่่� ยงที่่� ชัั แจ้ง แ ะวัฒนธรร ควา เสี่่� ยงที่่� ได้้รับการ ลููกฝังในองค์กร ซึ่่� งองค์ ระกอบเ่ านี� ล้้วนเป็็นตััวแ ร ำ �คัญ องกลยุ์ การบริ ารจััดการควา เสี่่� ยง อันได้้แก่ • ในเรื� องิ ตภััณฑ์์แ ะพอร์ โฟลิิโอกำ น ให้้มีีโครง้ าง กรอบการพิจารณาการกำ น ราคากระบวนการอนุุมััติิ แ ะการบริ ารที่่� เ าะ แ ะอยู่ในระดัับควา เสี่่� ยงที่่� ยอมรัับได้้ • ในเรื� องกฎเกณฑ์์ที่่� เก่� ยว้ อง กำ น ให้้มีีการกำ �กับ การ ฏิิบััติงานให้้ อ คล้้องกับกฎเกณฑ์์ทั้้� งภายใน แ ะภายนอกธนาคารรว ถึึงการติิ า อย่าง ำ �เ อ • กำ � น ระดัับควา เสี่่� ยงที่่� ยอมรัับได้้ องธนาคาร ให้้มีี ควา โปร่่งใ แ ะ อ คล้้องกัน • อบอำ �นาจในการดำำ�เนินการที่่� อ คล้้องกับภาพรว ก์ แ ะระดัับควา เสี่่� ยงที่่� ยอมรัับได้้ • มีีการเปิิ เ ย้ อู ที่่� โปร่่งใ เก่� ยวกับการบริ าร ควา เสี่่� ยงแก่บุคค ที่่� เก่� ยว้ องทั้้� งภายนอกแ ะภายใน การกำ �กับดููแ ามเสี่� ย ในภา ร ม ธนาคารจััดให้้มีีโครง้ างการกํากับดููแ เที่่� เิ้ างควา แ็ งแกร่งในการบริ ารจััดการควา เสี่่� ยง ณะเดีียวกันต้้อง มั่่� นใจได้้ว่าได้้มีีการกระจายอำ �นาจในการรับควา เสี่่� ยงจากคณะกรร การธนาคารไปยัังคณะกรร การชุุดย่่อยแ ะหน่่วยงาน ที่่� เก่� ยว้ องอย่างเ าะ รว � งต้้องมีีการบริ ารจััดการ ระเด็็นควา เสี่่� ยงด้้านต่่างๆ รว ถึึงกฎเกณฑ์์ อง างการ แ ะ ภาพแว้ อ ในการดำำ �เนินธุรกิจที่่� เปลี่่� ยนแ งไ อย่างมีี ระิิ ภาพแ ะ ระิิ นอกจากนี� เพื� อให้้หน่่วยงาน กำ �กับการ ฏิิบััติงานธุรกิจธนาคารมีีการ ำ �งานอย่างเป็็นอิ ระ ธนาคารได้้กำ น ให้้มีีการรายงานแบบคู่่�ขนาน ทั้้� งต่่อ คณะกรร การ รวจ อบแ ะ ระธานเจ้าหน้้าที่่� บริ ารด้้านควา เสี่่� ยง ารบริหารจัด ารค ามเสี่� ยง โ ร้ า การกำ �กับดููแ ามเสี่� ย อ นา าร

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3