รายงานความยั่งยืน 2564

55 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ธนาคารได้้กำ น นโยบายการบริ ารจััดการแ ะกำ �กับดููแ ควา เสี่่� ยงที่่� ควา เ้ งว แ ะครอบค โ ยการกำ �กับดููแ ควา เสี่่� ยง การ ำ �งานอย่างเป็็นอิ ระ า จากหน่่วยงานกำ �กับ การ ฏิิบััติงานธุรกิจธนาคาร แ ะดำำ �เนินงาน า แนวป้้องกัน 3 ระดัับ เพื� อ ระิิ ภาพในการควบ ควา เสี่่� ยงแ ะให้้เกิ การ รวจ อบ แ ะถ่่วง อย่างเ าะ ในปีี2564ทีีท ีีบีีได้้ บ วนแ ะปรัับปรุุงการกำ�กับดููแ นโยบาย ควา เสี่่� ยงแ ะการ อบอำ �นาจในการดำำ �เนินการ โ ยมีี เป้้า ายในการพัฒนากรอบการกำ �กับดููแ ควา เสี่่� ยงที่่� เ้ งว ซึ่่� งเป็็นรากฐาน องการบริ ารจััดการควา เสี่่� ยงที่่� มั่่� นคงแ ะ ระิิ ภาพ โ ยกรอบการกำ �กับดููแ ควา เสี่่� ยง ระกอบ ด้้วยองค์ ระกอบหลััก ได้้แก่ การกำ น ระดัับควา เสี่่� ยงที่่� ยอมรัับได้้ (risk appetite) นโยบายแ ะกลยุ์ การบริ าร จััดการควา เสี่่� ยง กระบวนการแ ะระบบบริ ารจััดการ ควา เสี่่� ยง ซึ่่� งองค์ ระกอบเ่ านี� ล้้วนเป็็นตััวแ ร ำ �คัญ ที่่� ช่่วยให้้ธนาคาร า าร อบ นองแ ะบริ ารจััดการ ทั้้� งควา เสี่่� ยงที่่� มีีน ััย ำ �คัญแ ะควา เสี่่� ยงในภาพรว ได้้ โ ยคณะกรร การธนาคารได้้ให้้ควา เห็็น อบนโยบายแ ะ โครง้ างการกำ �กับดููแ ควา เสี่่� ยงที่่� ได้้รับการปรัับปรุุงใ่ ในปีี 2564 เป็็นที่่� เรียบร้อย นอกจากนี� ทีีท ีีบีีย ัังได้้กำ น ระดัับควา เสี่่� ยงที่่� ยอมรัับได้้ ำ �หรัับควา เสี่่� ยงที่่�ิ ใช่่ด้้านการเงินในปีี 2564 ครอบคลุ ควา เสี่่� ยงใน 4 หััว้ อ ได้้แก่ ควา เสี่่� ยงด้้านการทุุจริ ควา เสี่่� ยงด้้านการกำ �กับการ ฏิิบััติงาน ควา เสี่่� ยง ด้้านกฎ าย แ ะควา เสี่่� ยงในการ ฏิิบััติงานอื� นๆ โ ย ควา เสี่่� ยงในแต่่ ะด้้านจะมีี้ อกำ น ระดัับควา เสี่่� ยง ที่่� ยอมรัับได้้ (Risk Appetite Statement: RAS) า รการ แ ะระดัับ องควา เสี่่� ยงที่่� ยอมรัับได้้ที่่� ได้้ระบุไว้ล่่วงหน้้า ซึ่่� งจะช่่วยให้้ธนาคาร า าร บริ ารควา เสี่่� ยงที่่�ิ ใช่่ด้้าน การเงินได้้ดีียิ� งขึ้้� น แนวป องกัน 3 ระดับ แนวป องกันระดับที 1 พนักงานในสายงานธุรกิจ เป นผู้ประเมินและรายงานความเสี ยง พร้อมทั งดําเนินการเพื อปรับลด ความเสี ยงนั น โดยธนาคารมีการ ลงทุนทั งในเรื องของการฝกฝน อบรม การพัฒนาเครื องมือ กระบวนการและนโยบายที สําคัญ แนวป องกันระดับที 2 สายงานบริหารความเสี ยง ซึ งอยู่ภายใต้การดูแลของประธาน เจ้าหน้าที บริหารด้านความเสี ยง รับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ์ ระดับความเสี ยงที ยอมรับได้ นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี ยง ที เหมาะสมติดตามและดูแลการทํางาน ของสายงานธุรกิจ รวมถึงกระตุ้น ให้มีการพิจารณาถึงความเสี ยง และผลตอบแทนอย่างสมเหตุผล แนวป องกันระดับที 3 สายงานตรวจสอบ ทําหน้าที อย่างเป นอิสระในการ ตรวจสอบการทํางานเพื อให้มั นใจว่า ธนาคารมีการควบคุมภายใน ที มีประสิทธิภาพ และให้การเสนอแนะ เพื อให้มีการพัฒนาปรับปรุงระเบียบ และกรอบงานการควบคุมความเสี ยง 100% พนักงานทั งหมด ผ่านการฝ กอบรมทางออนไลน์ เกี ยวกับความตระหนักทาง ด้านความเสี ยงที ครอบคลุมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และ การบริหารความเสี ยงที มิใช่ด้านการเงิน 100% คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมในการฝ กอบรมทางด้านความเสี ยง เช่น หัวข้อการตระหนักถึงความปลอดภัย: ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความสามารถ ในการเตรียมตัวและตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3