รายงานความยั่งยืน 2564

56 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ามเสี่� ยงที่� เกิดขึ้้� นใหม่ แ้ ธนาคารจะมีีกรอบการบริ ารจััดการ ควา เสี่่� ยงที่่� เ้ แ็ ง แต่่การบริ ารจััดการ ควา เสี่่� ยงที่่� ก้าวหน้้าต้้องครอบคลุ ถึึง ควา เสี่่� ยงที่่� เปลี่่� ยนแ งอย่างต่่อเนื� อง อันเป็็นผลม าจากปััจจัยภายในแ ะภายนอก านกัน ทั้้� งนี� เพื� อควา ำ �เร็จ าง ธุรกิจ ธนาคารจะต้้องเ้ าใจถึึงปััจจัยต่่างๆ เ่ านี� ตั้� งแต่่เบื� องต้้นเพื� อเตรีีย พร้อ ปรัับตััวให้้ า ารถรัับื อกับควา เสี่่� ยงนั� น ได้้ โ ยจำ �เป็็นต้้องระบุุประเด็็นแ ะ ำ �ควา เ้ าใจภัยคุกคา ที่่� เก่� ยว้ องจากทั้้� งภายใน แ ะภายนอกที่่� อาจ่ ง กระ บต่่อกำ �ไร แ ะการเติิบโ องธุรกิจ บริบท ามเสี่� ย ผ กระทบแ ะมาตรการจั การ ามเสี่� ย ด้้านไซเบอร์ อา ญากรร างไ เบอร์ค่อยๆ พัฒนาอย่างรว เร็ว แ ะก ายเป็็นควา้ า ายในทุุกๆ วัน ำ �หรัับอุุต า กรร การเงิน นอกจากนี� อา ญากร าง ไ เบอร์ยังได้้ถืือโอกา ในช่่วงวิกฤ การณ์ เช่่น ในช่่วงการระบา อง โควิ -19 โจ ในรู แบบต่่างๆ เพิ� ากขึ้้� น โ ยเฉพาะ่ านการ อก วง โ ยใช้้อีเ /เว็บไ์ /้ อควา เอ เอ็ เอ ซึ่่� งเป็็นช่่อง างที่่� ใช้้ ากเป็็นอันดัับ ต้้นๆ ก่อให้้เกิ การจารกรร้ อู การร่� วไ อง้ อู แ ะควา เสี่่� ยง างดิิจิทััล อื่่� นๆ ซึ่่� งเริ� ควา ำ �คัญเพิ� ากขึ้้� นต่่ออุ า กรร การเงิน การเปลี่� ยนแปลงที่่� เกิ จากเท โนโลยีีดิิจิทั แ ะ ภา แ้ อมในการแั นรูปแบบใหม่ โควิ -19ถืือเป็็นบ อบควา อยู่รอ องธุรกิจโ ยควา า าร ในการ ปรัับตััวหรืือการเปลี่่� ยนแ ง างเ คโนโลยีีดิิจิทััื อเป็็นปััจจัย ำ �คัญ ในการอยู่รอ องธุรกิจใน ภาพการแ่ งขัันใ่ ซึ่่� ง่ ง กระ บต่่อกลยุ์ างธุรกิจ ระ บการณ์ องลููกค้า อ จนควา คาดหวััง อง า โ ย กฎระเบียบแ ะกฎ ายมีีบ บา ำ �คัญในการออก้ อกำ น ที่่� มีีควา ที่่� ช่่วย่ งเิ การเติิบโ างธุรกิจแ ะนวััตกรร ทั้้� งยังมีี่ วน ำ �คัญในการ้ างกรอบการดำำ �เนินงานหรืือการควบค เพื� อบริ ารจััดการควา เสี่่� ยง ที่่� ผู้่ วนได้้เสีียต้้องเิ ญใน ภาวการณ์ องยุคดิิจิทััล นี้้� • ธนาคารได้้ดำำ �เนินการ า แนวป้้องกัน 3 ระดัับ เพื� อให้้มั่่� นใจว่ามีีการ ควบคู แ อย่างเ้ งว ในด้้านศักยภาพในการป้้องกันควา อดภััย างไ เบอร์แ ะ การให้้ควา ำ �คัญกับการดำำ �เนินงานดัังกล่่าว • ธนาคารได้้ งทุุนในโครง้ างพื� นฐาน างด้้านไอทีีในรู แบบต่่างๆ เพื� อสร้้ างระบบที่่� มีีควา่ าเชื่� อถืือแ ะมีีการควบค างเ คนิคที่่� จะช่่วย ให้้ธนาคาร า าร้ องกัน รวจจับ แ ะ อบ นองต่่อภัยคุกคา างไ เบอร์ได้้ • ธนาคารได้้แบ่งปััน้ อู แ ะร่วื อกับชุุ น่ าวกรองเก่� ยวกับ ภัยคุกคา างไ เบอร์เพื� อต่่อสู้้� กับการโจ • ธนาคารได้้พัฒนากรอบในการ ำ �งานที่่� บ้านแ ะสื่่� อ ารกับพนักงาน แ ะลููกค้าอย่าง ำ �เ อเก่� ยวกับควา อดภััย างไ เบอร์ในช่่วง องการระบาดนี้� ด้้วย • ธนาคารได้้ขัับเคลื่� อนไปสู่่� แนว างการดำำ �เนินธุรกิจที่่� มุ่่� งเน้นเ คโนโลยีี ดิิจิทัั เป็็นศูนย์ก าง โ ยมีีโ รแกร การเปลี่่� ยนแ ง างดิิจิทัั (Digital Transformation) ซึ่่� ง ระกอบด้้วยการพัฒนาด้้านดิิจิทัั แบรนด์์ (Digital Branding) การทํํางานแบบ อไจล์์ (Agile) การปรัับปรุุง โครง้ างพื� นฐานไอทีี (IT Infrastructure) แ ะการนํา้ อู าวิเคราะห์์ (Data Analytics) • ธนาคารได้้จััดการ ระกว Digital Enabled Awards ขึ้้� นเพื� อ่ งเิ การนำ �นวััตกรร แ ะเ คโนโลยี าใช้้พัฒนาิ ตภััณฑ์์แ ะบริการที่่� า าร อบ นองต่่อลููกค้าได้้ดีีที่่� สุุด แ ะ า าร่ วยเพื� อ ระิิ ภาพ ในการดำำ �เนินงาน • ธนาคารได้้ดำำ �เนินการเฟ้น าพันธิ รธุรกิจ างดิิจิทัั เพื� อเิ้ าง ควา ได้้เปรีียบในการแ่ ง นให้้ นต่่อการเปลี่่� ยนแ งในยุคดิิจิ • ธนาคารได้้ทํําการวิเคราะห์์ควา เสี่่� ยงแ ะ ระเิ นควา เสี่่� ยงแ ะโอกา ที่่� อาจเกิ จากนวััตกรร างเ คโนโลยีี ซึ่่� งจะช่่วยให้้ธนาคาร า าร เพิ� มคุุณค่าโ ลููชัันที่่� จะ่ ง อบให้้กับลููกค้าแ ะช่่วยให้้ า าร ระบุลููกค้า ที่่� ควา เสี่่� ยงได้้

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3