รายงานความยั่งยืน 2564

57 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การเปี่ ยนแป ภา ภูมิอากาศ ไ่ อาจ ฏิิเ ธได้้เ ยว่าการเปลี่่� ยนแ ง ภาพภูิ อากาศจะ้ าง กระ บอย่างมีีน ััย ำ �คัญต่่อ สิ่่� งแว้ อ างธรร าติิแ ะกระตุ้้นให้้เกิ กระ บที่่� ร้ายแรงต่่อสัังค แ ะเศรษฐกิจ องแต่่ ะ ระเ ศ โ ยการเปลี่่� ยนแ ง ภาพภูิ อากาศถืือเป็็นวาระหลััก องรัฐบา เจ้าหน้้าที่่� รัฐ แ ะองค์กร ระหว่่าง ระเ ศ ายองค์กร ทั้้� งนี� ได้้มีีการ่ งเิ ให้้มีีการออก้ อกำ น การ ระเิ น การเปิิ เ ย้ อู ที่่� เก่� ยว้ องกับการเปลี่่� ยนแ ง ภาพภูิ อากาศ โ ยบางแห่่งยังมีีการออกกฎ้ อบังคับ เพื� อบรรเ า กระ บที่่� เกิ จากการเปลี่่� ยนแ ง ภาพภูิ อากาศอีกด้้วย การบริ ารจััดการ ควา เสี่่� ยงเก่� ยวกับการเปลี่่� ยนแ ง ภาพภูิ อากาศในเชิิงรุกจึงมีีควา ำ �คัญยิ� งในการช่่วยให้้ ธนาคาร า าร ระบุแ ะ อบ นองต่่อควา เสี่่� ยงได้้อย่างทััน่ วงทีี แ ะควาิ พ า ในการปรัับ การดำำ �เนินงานจะ ำ �ให้้ธนาคารต้้องเิ ญกับควา เสี่่� ยง างการเงินแ ะที่่� ไ่ ใช่่ างการเงินใน างอ้อ อย่าง กเลี่� ยงไ่ ได้้ นอกจากนี้ธนาคารยังู กตั้งคำ �ำถา จาก าธารณะแ ะก ายเ็ นู้ ที่ต้ องรับิ่ อ กระ บ าง บที่ เกิ กับิ่ งแว้ อ แ ะ งค อันเนื่อง าจากการดำ� ำเนินงาน องธุรกิจที่ไ้ รับิ นเื่ อกู้ยื เงิน นจาก ธนาคาร การใ้ิ นเื่ อกับู้ กู้ที่ไ่ ควา รับิ อบไ่ เพียงก่อใ้ เกิ ควา เสี่ยง าง้ านื่ อเ ยง แ่ ยัง ร้าง กระ บ่ อควา ยั่งยืนในระยะยาวในแง่ องู ค่า องิ น รัพย์แ ะการทำ�ำ กำ� ำไร อง ธนาคาร งนั้น ธนาคารจึง บ บาทสำ คัญ่ อการแก้ั ญ าการเปล ยนแปล ง ภาพภูิ อากาศ แ ะ เ็ นู้ เอื้อ่ อการเ ยน่ านไู่ เศรษฐกิจคาร์บอน่ านิ ภัณ์ แ ะบริการ างการเงิน้ วย โร ระบา โควิ -19 อาจถููกจััดเป็็น านการณ์เฉพาะ แต่่หลัักฐานต่่างๆ ได้้แ งให้้เห็็นถึึงการเพิ� ขึ้้� น องจำ �นวนแ ะควา าก าย อง านการณ์โรคระบา ในช่่วง าย ศวรรษที่่�่ าน า ซึ่่� ง านการณ์เ่ านี� อาจจะก่อให้้เกิดภััยคุกคา ในระยะสั้้� นแ ะระยะยาวต่่อควา เป็็นอยู่ที่่� ดี าง เศรษฐกิจแ ะสัังค โ ย านการณ์เ่ านี� อ จน า รการต่่างๆ ในการควบค า าร นำ าซึ่่� ง ภาวะเศรษฐกิจ กต่ำ � ควา ไ่ มั่่� นคง างการเื องแ ะภาวะเศรษฐกิจ อยในระยะยาว • ธนาคารมีีนโยบายด้้านสิ่่� งแว้ อ สัังค แ ะความรัับิ อบ (นโยบาย ESR) ซึ่่� งระบุกรอบการดำำ �เนินงาน แ ะ้ อกำ น ในการบริ ารจััดการ ควา เสี่่� ยง างด้้านสิ่่� งแว้ อ แ ะสัังค ในการให้้ิ นเชื่� อในเชิิงพาณิชย์์ • ธนาคารอยู่ระหว่่างการ ระเิ นควา เสี่่� ยงด้้านการเปลี่่� ยนแ ง ภาพ ภูิ อากาศแ ะการวิเคราะห์์พยากรณ์แนวโน้ โ ยมีีแ นที่่� จะนำ �กรอบ การรายงาน องคณะ ำ �งานด้้านการเปิิ เ ย้ อู างการเงินเก่� ยวกับ ภาพภูิ อากาศ (TCFD) าใช้้ภายในปีี 2567 • ธนาคารได้้แ งควา มุ่่� งมั่่� นในการยุุติการให้้ิ นเชื่� อแก่โครงการโรงไฟฟ้า ถ่่านหิิน กิจกรร ที่่� เก่� ยว้ องกับการ ำ �รวจแ ะดำำ �เนินการเื องถ่่านหิิน การดำำ �เนินธุรกิจเก่� ยวกับ รายนำ �มััน แ ะการตัั ไ้ เพื� อการพาณิชย์์ ในป่่าดิิบชื้� น ฐูิ ดัังที่่� ได้้ระบุในรายการิ นเชื่� อต้้องห้้า ในนโยบายESR • ธนาคารยังพัฒนาิ ตภััณฑ์์ที่่� มีีความรัับิ อบต่่อสิ่่� งแว้ อ อย่าง ต่่อเนื� อง เช่่น ินเชื่� อสีีเขีียว ินเชื่� อที่่� เชื่� อ โยงกับการดำำ �เนินงานเพื� อ ความยั่่� งยืน พันธบััตรสีีเขีียว เป็็นต้้น • ค้น าแ ะร่วื อกับธุรกิจที่่� เป็็นิ รกับสิ่่� งแว้ อ แ ะมีีความยั่่� งยืนเพื� อ ยายพอร์ิ นเชื่� อสีีเขีียวแ ะช่่วยเื อลููกค้าให้้ า าร เปลี่่� ยน่ านธุรกิจ ให้้มีีควา เป็็นิ รกับสิ่่� งแว้ อ แ ะความยั่่� งยืน • ธนาคารให้้ควา่ วยเื อลููกค้าที่่� ควา ำ�เป็็นอย่างต่่อเนื� อง ใน ณะ เดีียวกันก็ อ่ องภาวะอัน ราย างศีีลธรร แ ะบริ ารคุณภาพ องิ นทรััพย์ องธนาคารในภาพรว • กรอบการบริ ารจััดการควา เสี่่� ยง องธนาคารอยู่ในตำำ �แหน่่งที่่� า ารถรัับื อกับควา เสี่่� ยงหล ากหล าย ระเภ เพื� อความต่่ อเนื� อง างธุรกิจตั้� งแต่่ก่อนการเกิ โรคระบา โควิ -19 แล้้ว • ในปีี 2564 ธนาคารได้้ดำำ �เนิน า รการต่่างๆ เพื� อปรัับปรุุงการบริ าร จััดการควา เสี่่� ยงที่่� ไ่ ใช่่ควา เสี่่� ยง างด้้านการเงิน โ ยมีีการระบุ ระดัับ องควา เสี่่� ยงที่่� ยอมรัับได้้ไว้ โ ยมีีการติิ า อย่าง ำ �เ อ แ ะรายงานต่่อคณะกรร การเพื� อให้้มั่่� นใจได้้ถึึงการดููแ ควา เสี่่� ยง อย่างรอบคอบแ ะ า รการจััดการควา เสี่่� ยงที่่� เ าะ • ธนาคารได้้รักษา ภาพคล่่องแ ะเงินทุุนเพื� อให้้มีีการดำำ �เนินธุรกิจได้้เป็็น กติิ ซึ่่� งช่่วยให้้ า ารถซึึมซ บควา น วนแ ะเหตุุการณ์ที่่� ไ่ คาดคิิ ในระยะสั้้� น้ อู เพิ� เติิ เก่� ยวกับการบริ ารจััดการแ ะกำ �กับดููแ ควา เสี่่� ยง า ารถศึึกษาเพิ� เติิ ได้้จากรายงาน ระจำ �ปีี 2564 บริบท ามเี่ ย ผ กระทบแ ะมาตรการจั การ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3