รายงานความยั่งยืน 2564

58 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรร เป็็นปััจจัย ำ �คัญที่่� จะ ำ �ให้้ธนาคาร า าร บรรลุุ วิสััยทััศน์ในการเป็็นธนาคารที่่� ลููกค้าชื่� น อบ แ ะแนะนำ ากที่่� สุุด พร้อ้ างควา เป็็นอยู่ ที่่� ดี างการเงินให้้กับลููกค้า ทั้้� งนี� ทีีท ีีบีีย ััง ระหนัักถึึงิิ ในการได้้รับบริการอย่าง ถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นธรร แ ะโปร่่งใ ซึ่่� งเป็็นิิ ขั้้� นพื� นฐาน องลููกค้า ธนาคาร จึงให้้ควา ำ �คัญกับการให้้บริการลููกค้า อย่างเป็็นธรร เพื� อ้ างควา ไว้วางใจ แ ะควา เชื่� อมั่่� นต่่อธนาคารให้้กับลููกค้า ารให้บริ ารลูกค้้าอย่างเป็ ธรรม คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการการให้บริการลูกค้าอย่างเป นธรรม (ระดับบริหาร) ประธานเจ้าหน้าที บริหารลูกค้าบุคคล ประธานเจ้าหน้าที บริหารลูกค้าธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที บริหาร ด้านสินเชื อรถยนต์ ประธานเจ้าหน้าที บริหาร ด้านบริหารความเสี ยง หน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (การให้บริการลูกค้า อย่างเป นธรรม) คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ กํากับความเสี ยง คณะกรรมการ ตรวจสอบ โครงสร้างการกำกับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3