รายงานความยั่งยืน 2564

59 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ทั้้� งนี� การให้้ความสำ ำ �คัญแ ะิ ศ างจาก ผู้้� บริ ารเป็็นสิ่่� ง ำ �คัญที่่� จะช่่วย ลููกฝัง แนว างการให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็น ธรร ให้้เป็็น่ วนหนึ่� ง องวัฒนธรร แ ะ แนว ฏิิบััติ ององค์กร ธนาคารจึงได้้จััดตั้� ง คณะกรร การการให้้บริการลููกค้าอย่าง เป็็นธรร ในระดัับคณะกรร การบริ าร ซึ่่� งมีี ระธานเจ้าหน้้าที่่� บริ ารดำำ �รงตำำ �แหน่่ง ระธาน เพื� อให้้มั่่� นใจว่าผู้้� บริ ารระดัับู ง า าร ควบค กดััน แ ะ รวจ อบ การให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรร ได้้ แ ะ อ คล้้องกับหลัักการให้้บริการลููกค้า อย่างเป็็นธรร ด้้วยวััตถุ ระ งค์หลััก 2 ระการ อง คณะกรร การ คือดููแลกิิจกรร � ง ที่่� เก่� ยว้ องกับการให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็น ธรร า แนวป้้องกัน 3 ระดัับ ให้้ได้้รับการ รวจ อบอย่างใกล้้ชิิ แ ะมีีการบริ าร จััดการที่่� เ าะ การยกระดัับการบริ าร จััดการควา เสี่่� ยงด้้านการให้้บริการลููกค้า อย่างเป็็นธรร การ้ างวัฒนธรร ใน องค์กรด้้านการให้้บริการลููกค้าอย่าง เป็็นธรร แ ะการ้ าง า รฐานการให้้ บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรร ในการดำำ �เนิน งาน องธนาคาร โ ยคณะกรร การจะ ดำำ �เนินการ ระชุุ ระจำ �เดืือนเพื� อ บ วน แ บอร์ การ รวจ อบการให้้บริการ ลููกค้าอย่างเป็็นธรร (Market Conduct Monitoring Dashboard) ที่่� พัฒนา า หลัักการให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรร 9 ระการ ทั้้� งนี� จะมีีการรายงาน การ ดำำ �เนินงานดัังกล่่าวให้้กับคณะกรร การ กำ �กับควา เสี่่� ยง คณะกรร การ รวจ อบ คณะกรร การบริ าร อ จนคณะกรร การ ธนาคารทั้้� งคณะเป็็น ระจำ �ทุุกเดืือน การฝึกอบร เก่� ยวกับการให้้บริการ ลููกค้าอย่างเป็็นธรร เป็็นการฝึกอบร ภาคบังคับเพื� อให้้พนักงานเ้ าใจนโยบาย การให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรร ซึ่่� งครอบคลุ กการ 9 ระการ แ ะ เพื� อให้้พนักงาน า าร ำ �เนินการ า นโยบายได้้อย่างถููกต้้อง โ ย ำ �หรัับ พนักงาน าย ทีีท ีีบีีได้้จััดให้้มีีการฝึก อบร เฉพาะอีก 2 หลัักู ร อันได้้แก่ หลัักู ร First Step แ ะหลัักู ร Being Professional โ ยหลัักู ร First Step ได้้ถููกออกแบบ า ำ �หรัับที่่� ปรึึกษาที่่� เพิ� ง ได้้รับใบอนุญา เพื� อให้้ความรู้้� เก่� ยวกับิ ตภััณฑ์์ ระบบ กระบวนการ าย แ ะ การให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรร ใน ณะที่่� หลัักู ร Being Professional ได้้ถููกออกแบบ า ำ �หรัับที่่� ปรึึกษาปััจจุุบ น เพื� อเน้นให้้เห็็นถึึง้ อความหลัั ก องการ ให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็นธรร แ ะวิธี การดำำ �เนินธุรกิจ า กการให้้บริการ ลููกค้าอย่างเป็็นธรร โ ยในปีี 2564 100% องพนักงานได้้รับการฝึกอบร เก่� ยวกับการให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็น ธรร แ ะพนักงาน 1,089 คน ได้้รับการ ฝึกอบร ในหลัักู รเฉพาะ 2 หลัักู ร้ างต้้น 100% ของพนักงานได้รับการฝ กอบรม เกี ยวกับการให้บริการ ลูกค้าอย่างเป นธรรม พนักงาน 1,089 คน ได้รับการฝ กอบรมในหลักสูตร First Step และหลักสูตร Being Professional นอกจากนี� การให้้บริการลููกค้าอย่างเป็็น ธรรมยัังได้้ก ายเป็็น า รฐานขั้้� นต่ำ �ใน การพัฒนาผลิิ ตภััณฑ์์ ซึ่่� งช่่วยให้้ธนาคาร า าร่ � นใจได้้ว่าิ ตภััณฑ์์ องธนาคาร มีีควา เ าะ บควา ต้้องการ ขีี ควา า าร างการเงิน แ ะมีีควา เ้ าใจ กลุ่ ลููกค้าในแต่่ ะกลุ่ ใน ณะเดีียวกัน ผลิิ ตภััณฑ์์ก็มีีควา เหม าะสมก บทัักษะในการ าย องพนักงาน ระดัับ ฏิิบััติการ แ ะ ขีี ควา า าร ในการควบคุุมคุุณภาพ การ ายเพื� อให้้เกิ การ ฏิิบััติอย่างเป็็น ธรร่ อลููกค้า

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3