รายงานความยั่งยืน 2564

63 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ยิ� งไ กว่านั� น ธนาคารยังได้้พัฒนากลยุ์ การนำ �เ คโนโลยีีเ้ า าเปลี่่� ยนแ งองค์กร (IT Transformation) ที่่� มุ่่� งเน้นใน 3 ด้้าน ได้้แก่ 1) การ้ างควา แ็ งแกร่งให้้กับรากฐาน 2) การ ำ �ให้้ง่ายแ ะปรัับปรุุงให้้ทััน ย แ ะ 3) ตััวแบบการ ฏิิบััติการแ ะทรััพยากร มีีว ััตถุุ ระ งค์ในการพัฒนาควา เร็วในการให้้บริการอย่างมีีเ ยรภาพแ ะอยู่บน พื� นฐาน องควา อดภััย ทั้้� งนี� ภายใต้้ก์ IT Transformation ได้้ การจั ำ �แ นงาน ด้้านควา อดภััย างไ เบอร์่ านโครงการกลยุ์ 5 ด้้าน เพื� อเิ้ าง รร นะ ด้้านควา อดภััย างไ เบอร์แ ะ้ างควา แ็ งแกร่งให้้กับฐานราก องธนาคาร กลยุุทธ์์การนำ �เท โนโลยีีเข้้ามาเปลี่� ยนแป อ์ กร เพื อปรับปรุงความรวดเร็วในการดําเนินงานด้วยระบบที มีเสถียรภาพและความปลอดภัย การสร้าง ความแข็งแกร่ง ให้กับรากฐาน การทําให้ง่าย และปรับปรุง ให้ทันสมัย ตัวแบบ การปฏิบัติการ และทรัพยากร

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3