รายงานความยั่งยืน 2564

64 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 กลยุทธ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ กลยุทธ์หลัก 5 ด้าน วัตถุประสงค์เพื� อเร่งการเติบโตทางธุรกิจด้วยการเตรียมความพร้อมในการตอบสนอง และฟ� � นตัวจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในขณะเดียวกันปรับตัวต่อวิกฤต ภัยคุกคาม การเป� นปฏิป� กษ์ และความท้าทายที� สามารถและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า IT Modernization –พัฒนาระบบไอทีและ เทคโนโลยีด้านความ ปลอดภัยให้สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมที� กําลังเปลี� ยนแปลง Identify-driven security – ยกระดับความ ปลอดภัยและระบบ ควบคุมเพื� อปกป� อง ตัวตนของผู้ใช้ บริการ Data security and protection – ดําเนินงาน สอดคล้องกับ ข้อกําหนด ทางกฎหมาย Automation of security management – นําเครื� องมือ อัตโนมัติมาใช้เพื� อให้ สามารถตรวจสอบ และตอบสนอง ได้เร็วยิ� งขึ� น Intellgencedriven threat management – ใช้ประโยชน์ข้อมูล เชิงลึกจากภายนอก และข้อมูลที� เป� น ส่วนๆ เพื� อวิเคราะห์ ความเสี� ยงของ ธนาคาร นอกจากนี� ธนาคารยังดำำ �เนินงานในเชิิงรุก เพื� อระบุุภ ยคุกคา ใ่ ที่่� อาจเกิ ขึ้้� นได้้ เพื� อให้้ า าร ระบุุภ ยคุกคา แ ะบรรเ า กระ บได้้อย่างเ าะ ซึ่่� งแนว าง ดัังกล่่าวได้้ช่่วยให้้ธนาคาร า ารถจำำ �กััด แ ะบริ ารจััดการควา เสี่่� ยงได้้อย่าง ทััน่ วงทีีเพื� อป้้องกัน กระ บ างการเงิน แ ะการเสื่่� อ เสีียชื่� อเสีียง ธนาคารยังได้้ งทุุนในโครง้ างพื� นฐานเพื� อ รวจ อบ ช่่องโหว่่ องระบบ ซึ่่� งได้้เป็็นกระบวนการ ภายในที่่� หน่่วยงานต่่างๆ นำ �ไ ใช้้ โ ย ฟีเจอร์ใ่ นี� ช่่วยให้้ า าร รวจ อบช่่อง โหว่่ องเครื� องื อหรืือระบบใ่ ได้้อััตโนมััิ เพื� อระบุควา เสี่่� ยงในทัันทีี ทั้้� งนี� ควา อดภััย างไ เบอร์ได้้ถููก นวกรว เ้ าไ ในทุุกๆขั้้� น อน องการดำำ �เนินการช่่วยเพิ� ระิิ ภาพ ควา แ่ นยำ � แ ะควา่ � อง การ รวจ อบช่่องโหว่่ องระบบ ใน่ วน องการป้้องกันแ ะการ รวจจับ ภัยคุกคา ธนาคารได้้เพิ� ควา เ้ งว อง า รการป้้องกันการร่� วไ อง้ อู เพื� อให้้มั่่� นใจว่าจะไ่ มีีการเปิิ เ ย้ อู ที่่� มีีควา่ อนไ วโ ยไ่ ได้้รับอนุญา โ ย มีีการ รวจ อบทุุกๆ ช่่อง าง เช่่น อีเ เว็บไ์ คอิ วเ อร์พกพา แ ะอุุปกรณ์ เชื่� อ่ อต่่างๆ ว่า้ อู ที่่�่ งออกไปสู่่� ภายนอกมีีควา เ าะื อไ่ โ ยมีีการ แจ้งเตืือนกับผู้้� จััดการเพื� อให้้ รวจ อบ ควาู กต้้อง องการดำำ �เนินการดัังกล่่าว นอกจากนี� ่า ก างนโยบายที่่� ให้้พนักงาน า าร ำ �งานที่่� บ้านได้้ ธนาคารยังได้้เพิ� า รการในการป้้องกันการู ญเสีีย้ อู่ านการใช้้VPNแ ะโ รแกร Outlook365 เพื� อให้้มั่่� นใจว่า้ อู ที่่� มีีความอ่่ อนไ วจะไู่ ญ าย ถููกนำ �ไ ใช้้ใน างที่่�ิ หรืือเ้ าถึึง ได้้โ ยผู้้� ที่่� ไ่ ได้้รับอนุญา

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3