รายงานความยั่งยืน 2564

65 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ธนาคารได้้จั ำ �รายงานความยั่่� งยืนเพื� อนำ �เ นอ้ อคิ เห็็น การดำำ�เนินงาน โอกา แ ะควา้ า ายที่่� เก่� ยว้ องกับ ธุรกิจแ ะมีีควา ำ �คัญู งสุุด่ อผู้้� มีี่ วนได้้เสีีย ทั้้� งในิ ติิ างด้้านเศรษฐกิจ สิ่่� งแว้ อ แ ะสัังค รายงานฉบับนี� ได้้จั ำ �ขึ้้� น อ คล้้องกับ า รฐานการจั ำ �รายงาน ความยั่่� งยืน อง Global Reporting Initiative (GRI) ในระดัับ างเลืือกหลััก (Coreoption) โ ยครอบคลุ การดำำ �เนินงาน ตั้� งแต่่วันที่่� 1 กราค 2564 จนถึึง 31 ธันวาค 2564 รายงานความยั่่� งยืนฉบับนี� ได้้นำ �เ นอ การดำำ�เนินงาน อง ธนาคาร ารไ ยธน า จำ �กััด ( า น) ทั้้� งใน ระเ ศไ ย แ ะในต่่าง ระเ ศ ครอบคลุุ รายได้้ทั้้� งหม (100%) อง ธนาคาร นอกจากนี� ชุุ้ อู เฉพาะด้้านความยั่่� งยืนใน รายงานฉบับนี� ยังได้้รับการรับรองในระดัับควา เชื่� อมั่่� นอย่าง จำ �กััดจากหน่่วยงานอิ ระภายนอก โ ย า ารถศึึกษา้ อู เพิ� เติิ ได้้ในรายงานการให้้ควา เชื่� อมั่่� นอย่างเป็็นอิ ระ ในรายงานฉบับนี� ทั้้� งนี� การรายงานในิ ติิ างด้้านเศรษฐกิจ แ ะ้ อู างการเงิน อ คล้้องกับ้ อู ในรายงาน ระจำ �ปีี 2564 โ ยได้้รับการ วน อบจากหน่่วยงานอิ ระภายนอก า า รฐานการรายงาน างการเงิน องไ ย เกี่� ยั บรายงา ฉบับนี้� ประเด็็นสำำ �คััญด้้าน ามยั� งยืืน ธนาคารได้้ ำ �การ ระเิ น ระเด็็น ำ �คัญด้้านความยั่่� งยืนทุุกๆ 2 ปีี หรืือเมื่่� อมีีเหตุุการณ์ ำ �คัญเกิ ขึ้้� นเพื� อระบุแ ะจััดลำำ �ดัับ ควา ำ �คัญ อง ระเด็็นที่่� ควา ำ �คัญต่่อธนาคารแ ะผู้่ วนได้้เสีีย การระบุประเด็น ระบุและพิจารณาประเด็น ด้านความยั งยืนที มี ผลกระทบต่อทีทีบี อย่างมีนัยสําคัญ การจัดลําดับความสําคัญ ประเมินความสําคัญของ ประเด็นด้านความยั งยืน ที สําคัญและเกี ยวข้องกับ ธนาคาร โดยอ้างอิง หลักเกณฑ์ในการประเมิน ความเสี ยงและข้อคิดเห็น จากหน่วยงาน ผู้บริหาร ระดับสูง และผู้มีส่วนได้เสีย การตรวจสอบ ความถูกต้อง ผู้บริหารและคณะกรรมการ ธนาคารตรวจสอบความ ถูกต้องและพิจารณาอนุมัติ ประเด็นที มีนัยสําคัญ การพิจารณาทบทวน พิจารณาทบทวนความ เกี ยวข้องและนัยสําคัญ ของประเด็นอย่าง สมˆ าเสมอผ่านการมี ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั‰ งภายในและภายนอก ประเด็นสําคัญด้านความยั งยืนประจําป 2564-2565 ด้านธุรกิจ 1. การสร้างประสบการณ์ที ดีต่อลูกค้า 2. การเปลี ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ด้านบรรษัทภิบาล 3. การกํากับดูแลกิจการที ดี 4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูล 5. ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 6. ความพร้อมและเสถียรภาพของระบบไอที 7. การจัดการความเสี ยง 8. การให้บริการลูกค้าอย่างเป˜ นธรรม 9. จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ด้านสิ งแวดล้อม 10. การให้สินเชื อและการลงทุนอย่างรับผิดชอบ 11. ความเสี ยงและโอกาสจากการเปลี ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 12. การจัดการด้านสิ งแวดล้อมภายในธนาคาร ด้านสังคม 13. ความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงทางการเงิน 14. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 15. ความสามารถของพนักงานและการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล 16. พนักงานที มีความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และความเป˜ นอยู่ที ดีของพนักงาน 17. การพัฒนาชุมชน 18. สิทธิมนุษยชน ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย (ภายนอก) ความสําคัญต่อธุรกิจ (ภายใน) 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 18 11 10 13 7 14 9 6 4 5 2 1 8 3 16 15 12 17

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3