รายงานความยั่งยืน 2564

66 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การสร้้า การมีส่่ นร่่วมกับผู้้ีส่่ นได้้เสีีย ธนาคาร้ างการมีี่ วนร่ว แ ะสื่่� อ ารกับผู้้� มีี่ วนได้้เสีียเป็็น ระจำ �อย่าง ำ �เ อ โ ย า าร แบ่งผู้้� มีี่ วนได้้เสีียเป็็น 9 กลุ่ ได้้แก่ ผู้้� ถืือหุ้้น พนักงาน ลููกค้า พันธิ ร างธุรกิจ คู่แ่ ง างธุรกิจ หน่่วยงาน างการ ชุุ น ระ าสัังค แ ะคู่่้า ผู้มีส่ว นไ้ เี ย กระบ นการมีส่ว นร่ ม การตอบ นอ ต่อประเ็ นที่ ผู้มีส่ว นไ้ เี ยให้ าม นใจ ผู้้� ถืือหุ้้น • ระชุุ า ญผู้้� ถืือหุ้้น ระจำ �ปีี • การ ระชุุ กวิเคราะห์์ • การจััดสััญจรเพื� อพบผู้้� ถืือหุ้้น แ ะนัก ง น • รายงานรายไ ร า • การสััม นา • การเปิิ เ ย้ อู่ าน หน่่วยงาน างการ • การ อบ า้ อู่ าน เว็บไ์ องทีีท ีีบีี • การติิ่ อนัก ง นสััม นธ์ • ช่่อง างการรายงานเบาะแ แ ะการร้องเรียน • ก้าว่ านวิกฤ โควิ -19 ไ้ วยกัน หน้้า 16-19 • การเปลี่่� ยนแ งองค์กรสู่่� ยุค ดิิจิ หน้้า 20-23 • การกำ �กับดููแ แ ะจริยธรร างธุรกิจ หน้้า 51-53 • การให้้บริการลููกค้าอย่าง เป็็นธรร หน้้า 58-60 • การให้้ิ นเชื่� ออย่างรับิ อบ หน้้า 28-33 พนักงาน • การสื่่� อ ารกับเจ้าหน้้าที่่� ทรััพยากรบุคค • การ ำ �รวจการ่ วนร่ว องพนักงาน • การ ฐิ เ ศพนักงานใ่ • การ ระชุุ พนักงาน กระดัับ (Town Halls) • อีเ แ ะการสื่่� อ าร่ าน ช่่อง างออนไลน์์อย่าง ำ �เ อ • ช่่อง างการรายงานเบาะแ แ ะการร้องเรียน • บุค ากร องเรา หน้้า 40-45 ลููกค้า • ำ �นักงาน า า • ผู้้� จััดการพัฒนาธุรกิจ • Contact Center องทีีท ีีบีี • แพ ฟอร์ิ จิทัั เช่่น เฟซบุ๊๊� ก แ ะเว็บไ์ องทีีท ีีบีี • กิจกรร บลููกค้า • ช่่อง างการรายงานเบาะแ แ ะการร้องเรียน • ก้าว่ านวิกฤ โควิ -19 ไ้ วยกัน หน้้า 16-17 • คุณภาพชีีวิ างการเงินที่่� ดีี หน้้า 18-19 • ระ บการณ์ที่่� ดีีต่่อลููกค้า หน้้า 24-26 •้ อู่ วนบุคค แ ะ ควา อดภััย างไ เบอร์ หน้้า 61-64 ผู้มีส่ว นไ้ เี ย กระบ นการมีส่ว นร่ ม การตอบ นอ ต่อประเ็ นที่ ผู้มีส่ว นไ้ เี ยให้ าม นใจ พันธิ ร างธุรกิจ • ช่่อง างการจััดซื้้� อจััดจ้าง • ช่่อง างการรายงานเบาะแ แ ะการร้องเรียน • ระ บการณ์ที่่� ดีีต่่อลููกค้า หน้้า 24-26 คู่แ่ ง างธุรกิจ • กิจกรร ในระดัับอุุต า กรร ธนาคาร การสััม นา การฝึกอบร แ ะงานต่่างๆ ที่่� จััดโ ยหน่่วยงาน างการ แ ะหน่่วยงานภายนอก • ช่่อง างการรายงานเบาะแ แ ะการร้องเรียน • การกำ �กับดููแ แ ะจริยธรร างธุรกิจ หน้้า 51-53 • การให้้บริการลููกค้า อย่างเป็็นธรร หน้้า 58-60 หน่่วยงาน างการ • กิจกรร ในระดัับอุ า กรร ธนาคาร การสััม นา การฝึกอบร แ ะงานต่่างๆ ที่่� จััดโ ยหน่่วยงาน างการ แ ะหน่่วยงานภายนอก • ช่่อง างการรายงานเบาะแ แ ะการร้องเรียน • การกำ �กับดููแ แ ะจริยธรร างธุรกิจ หน้้า 51-53 • การให้้บริการลููกค้า อย่างเป็็นธรร หน้้า 58-60 • การให้้ิ นเชื่� ออย่างรับิ อบ หน้้า 28-33 ชุุ น • ศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า • ชุุ นสััม นธ์ • การ ำ �รวจชุุ น • ช่่อง างการรายงานเบาะแ แ ะการร้องเรียน • การพัฒนาสัังค หน้้า 46-49 ระ าสัังค • การติิ่ อการพัฒนาที่่� ย่� งยืน • ช่่อง างการรายงานเบาะแ แ ะการร้องเรียน • การให้้ิ นเชื่� ออย่างรับิ อบ หน้้า 28-33 คู่่้า • ช่่อง างการจััดซื้้� อจััดจ้าง • ช่่อง างการรายงานเบาะแ แ ะการร้องเรียน • การกำ �กับดูู � แ แ ะจริยธรร างธุรกิจ หน้้า 51-53

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3