รายงานความยั่งยืน 2564

67 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ประเด็็นหลัักที� ผู้้ีส่่ นได้้เสีียกล่่าวถึึ ในปี 2564 ผู้้� มีี่ วนได้้เสีีย องธนาคารได้้ระบุุประเด็็นหลัักดัังต่่อไปนี้� ่ านกิจกรร การ้ างการ่ วนร่ว อ � งปีี ทั้้� งนี� คณะกรร การธนาคารได้้มีีการแต่่งตั้� งหััวหน้้าเจ้าหน้้าที่่� บริ าร าปัั ยกรร องค์กรแ ะความปล อดภััย าร นเ ศ (Head of Enterprise Architecture and Information Security Office) ำ �หน้้าที่่� เป็็นผู้้� บริ ารควา่ � นคง อดภััย าร นเ ศ (Chief Information Security Officer: CISO) รับิ อบใน่ วน องการวางิ ศ างแ ะก์ ด้้านควา อดภััย างไ เบอร์ องธนาคาร เพื� อพัฒนาเ คโนโลยีี แ ะกระบวนการ แ ะเพื� อ ควา เสี่่� ยงที่่� เก่� ยว้ องกับควา อดภััย อง้ อู ององค์กร นอกจากนี� ธนาคารยังได้้ พัฒนากลยุุทธ์์ การนำ �เ คโนโลยีีเ้ า าเปลี่่� ยนแปล งองค์กร (IT Transformation) ซึ่่� งเป็็นพื� นฐานในการจั ำ �แ นงาน ด้้านควา อดภััย างไ เบอร์่ านโครงการกลยุ์ 5 ด้้าน เพื� อเิ้ าง รร นะด้้านควา อดภััย าง ไ เบอร์แ ะ้ างควา แ็ งแกร่งให้้กับฐานราก องธนาคาร ำ �หรัับ้ อู เพิ� เติิ อ่านได้้จากบ้ อู่ วนบุคค แ ะ ควา อดภััย างไ เบอร์ในรายงานฉบับนี� ดิิจิทั แ ะนวััตกรรม เพื� อ อบ นองต่่อการเ้ า ามีีบ บา เพิ� ขึ้้� น องธนาคาร ดิิจิทััล อัันเป็็นผลสื บเนื� อง าจากการระบาดข องโควิ -19 แ ะการเปลี่่� ยนแ งพฤติิกรร องผู้้� บริโภค ทีีท ีีบีีได้้เร่ง การเปลี่่� ยน่ านองค์กรไปสู่่� ควา เป็็นดิิจิทัั่ านโ ลููชัันดิิจิทัั ที่่� าก ายเพื� อเพิ�ู น ระ บการณ์แ ะเิ้ าง ควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างการเงิน องลููกค้า ควา ราร นา องธนาคารในการเป็็นหนึ่� งใน า ผู้้� นำ � างด้้านแพ ฟอร์ิ จิทัั แบงกิ� งใน ระเ ศไ ยแ ะ่ ง อบ ระ บการณ์ที่่� ดีียิ� งขึ้้� นให้้กับลููกค้า่ านการมุ่่� งเน้นเิ้ าง ให้้ทุุกช่่อง างการนำ �เ นอิ ตภััณฑ์์แ ะบริการมีีควา เป็็น ดิิจิ นำ �ไปสู่่การพัฒนาโ เ การดำำ�เนินงานแบบ “Digital First” เพื� อขัับเคลื่� อนการบูรณาการด้้านดิิจิทััล ควบคู่ไปกัับ การปรัับปรุุง ระ บการณ์ องลููกค้าในทุุกช่่อง างอย่าง ต่่อเนื� องดิิจิทัั แบงกิ� ง องทีีท ีีบีีจ ึึงเป็็น ากกว่าการให้้บริการ ธนาคาร ระจำ �วันที่่�้ างควา ะ วก บายให้้กับลููกค้า ากแต่่ยังช่่วย านสััม นธ์แ ะการมีี่ วนร่ว องลููกค้า กับธนาคาร่ านการให้้บริการแบบเฉพาะบุคค ำ �หรัับ้ อู เพิ� เติิ อ่านได้้จากบ การเปลี่� ยนแป อ์ กรสู่� ยุุคดิิจิทั ในรายงานฉบับนี� การให้ ามรู้แ ะการเข้้าถึ ทา การเงิิน ธนาคารเป็็นผู้้่ งเิ การให้้ความรู้้� างการเงิน าอย่าง ต่่อเนื� องยาวนาน่ านโครงการการให้้ความรู้้� างการเงินแก่ ลููกค้าพนักงาน แ ะ ระ า นทั่่� วไ โ ยธนาคารเชื่�อว่าการให้้ ความรู้้� างการเงินมีีควา ำ �คัญอย่างยิ� งแ ะเป็็นพื� นฐาน ที่่� ำ �คัญอันนำ �ไปสู่่� ควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างการเงิน ทั้้� งนี� ธนาคาร ได้้่ งเิ การให้้ความรู้้� างการเงินแก่ลููกค้าทุุกราย ่ าน 4 แพ ฟอร์ิ จิ ได้้แก่ fintips by ttb, fin live & learn by ttb, finfit by ttb, แ ะ finbiz by ttb ใน ณะเดีียวกัน การ่ งเิ ให้้ภาค ระ า นเ้ าถึึงบริการ างการเงินก็มีี ความสำ ำ �คัญไ่ ยิ� งหย่่อนไ กว่ากัน เนื� องจากเป็็นปััจจัย ำ �คัญ ในการ ควา เหลื่่� อ ำ างเศรษฐกิจในเชิิงโครง้ าง ช่่วยยกระดัับควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างสัังค แ ะเิ้ างการ เติิบโ อย่างเ่ าเทีีย ธนาคารจึงมุ่่� งมั่่� นพัฒนาิ ตภััณฑ์์ แ ะบริการ างการเงินที่่� เ่ าเทีีย แ ะเ้ าถึึงง่าย ำ �หรัับลููกค้า ทุุกรายเพื� อยกระดัับควา เป็็นอยู่ที่่� ดี างการเงิน ำ �หรัับ ้ อู เพิ� เติิ อ่านได้้จากบ การให้้ความรู้้� างการเงินแ ะ การ่ งเิ การเ้ าถึึงบริการ างการเงินในรายงานฉบับนี� ามป อดภััยทา ไซเบอร์ การรวิ จการระหว่่างทีีเอ็มบีีแ ะธนาคารธน า ในปีี 2564 ่ง ให้้ธนาคารได้้เป็็นหนึ่� งในธนาคารพาณิชย์์ที่่� มีี ควา ำ �คัญต่่อระบบใน ระเ ศ (Domestic Systemically Important Banks or D-SIBs) ซึ่่� ง ายถึึงควา ำ �คัญ อง ความปล อดภััย างไ เบอร์ที่่� ยิ� งเพิ� ากขึ้้� น นำ �ไปสู่่� การปรัับ โครงสร้้ างองค์กรปััจจุุบ นให้้มุ่่� งเน้นเ คโนโลยีี าร นเ ศ แ ะควา อดภััย อง้ อู ากยิ� งขึ้้� น

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3