รายงานความยั่งยืน 2564

68 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 การสนัับสนุุนเป้าหมายการั ฒนาที� ยั� งยืืน อ อ์ การ หประ า าติ ธนาคาร่ งเิ ให้้ ระ า นเ้ าถึึงบริการ างการเงินอย่างทั่่� วถึึง แ ะเ่ าเทีีย โ ยเชื่� อว่าการให้้ความรู้้� างการเงินขั้้� นพื� นฐานจะช่่วย วางรากฐานแ ะยกระดัับคุณภาพชีีวิ อง ระ ากรในชุุ นที่่� ยากจนได้้ ธนาคาร่ งเิ ให้้นักเรียนใน นบ ได้้มีีควา่ � นคง างอา ารแ ะ ารอา ารที่่� ครบถ้้วน ่านโครงการไฟ-ฟ้า ที่่� ให้้ความรู้้� แ ะสนัับสนุุน ด้้านการเกษ รแบบย่� งยืน ธนาคาร่ งเิ ให้้คนไ ยกินดีีแ ะดููแลสุุขภาพแ ะควา เป็็นอยู่ที่่� ดีี ่ านโครงการพัฒนาชุุ นที่่� สนัับสนุุนชุุ นที่่� ห่่างไก ให้้เ้ าถึึง าน บริการสุุข ภาพ ธนาคาร่ งเิ การศึกษาแ ะการเรียนรู้้�ของเยาว น่ านศูนย์การเรียนรู้ ไฟ-ฟ้า อ จนดำำ �เนินกิจกรร บสนุุนอื� นๆ เช่่น การ่ งเิ กษะ ด้้านศิ ะ นตรีี กีฬา แ ะภาษา โ ยเปิิ โอกา ให้้เยาว นทุุกคน ได้้แ งออกควา า าร อย่างเต็็ ที่่� แ ะพัฒนา นเองในกิจกรร ที่่� น นใจ ได้้ า าร แ งความสร้ าง รรค์ใน างที่่� เหม าะ นอกจากนี� ยังมีีก ิิจกรร เพื� อสัังค ภายใต้้โครงการไฟ-ฟ้า เพื� อสนัับสนุุนการศึกษา แ ะการพัฒนาสัังค อย่างย่� งยืน ธนาคารไ่ เพียงวางเป้้า ายเพื� อการเติิบโ างธุรกิจอย่างย่� งยืน แต่่ยัง่ งเิ กการด้้านิิ มนุุษย นแ ะการ ฏิิบััติต่่อพนักงาน อย่างเป็็นธรร ธนาคารให้้ควา ำ �คัญต่่อนวััตกรร ใ่ ๆ บน น างสู่่� ธนาคารดิิจิทัั แ ะดิิจิทัั แพ ฟอร์้ วยควา เชื่� อมั่่�นในปรัั ญา “้ างควา แ กต่่าง” ที่่� มุ่่� ง้ างควา แ กต่่างอย่าง้ าง รรค์แ ะมีีค ุุณค่าต่่อลููกค้าแ ะ สิ่่� งแว้ อ ธนาคาร่ งเิ การพัฒนาสัังค อย่างทั่่� วถึึงแ ะนำ �ไปสู่่�ส งค ที่่� ะอา ขึ้้� น แ ะเป็็นิ รต่่อสิ่่� งแว้ อ ่านการ่ อยิ นเชื่� อสีีเขีียวแ ะโครงการ พัฒนาชุุ น องธนาคาร ธนาคารปรัับปรุุง ระิิ ภาพการใช้้ทรััพยากรภายในองค์กรอย่างต่่อเนื� อง อ จนช่่วย กระ บจากการเปลี่่� ยนแ ง ภาพภูิ อากาศ โ ยการให้้ควา บสนุุน างการเงินแก่โครงการพลัังงาน แ น เพื� อ กดัันให้้เกิ งค คาร์บอนต่ำ �

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3