รายงานความยั่งยืน 2564

69 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564้ อมู้ านเศรษฐกิจ หน ย 2564 บการเิ นร ม บการเิ นเฉ าะ นา าร รายได้้จากการดำำ �เนินงานรว พันบา 65,536,717 52,065,784 ค่าใช้้จ่ายจากการดำำ �เนินงานอื� นๆ พันบา 31,218,973 26,331,376 กำ �ไรสุุทิ พันบา 10,476,672 7,768,773ิ นทรััพย์รว พันบา 1,759,180,734 1,754,688,967 หนี้�ิ นรว พันบา 1,548,345,039 1,546,891,931่ วน องเจ้า องรว พันบา 210,835,695 207,797,036 ายเ : 1. ราย ะเอีย เพิ� เติิ ในงบการเงินในรายงาน ระจำ �ปีี 2564 ล ารดำ �เนิิ งานด้้า ค ามยั� งยื ข้้อมู ด้้าน สิ่� แ้ อม หน่่วย 2561 2562 2563 2564 สำำ �นัก านใหญ่ อ่� นๆ สำำ �นัก านใหญ่ อ่� นๆ สำำ �นัก านใหญ่ อ่� นๆ การปล่่อยก๊าซเรือนกระจก การ่ อยก๊า เรือนกระจกรว ตััน คาร์บอนไ ออกไ์ เ ยบเ่ า 19,972 8,423 21,007 7,456 9,333 6,146 16,867 การ่ อยก๊า เรือน กระจก าง รง (GHG Scope 1) ตััน คาร์บอนไ ออกไ์ เ ยบเ่ า 257 691 NA 1,113 NA 298 NA การ่ อยก๊า เรือน กระจก างอ้อ (GHG Scope 2) ตััน คาร์บอนไ ออกไ์ เ ยบเ่ า 19,410 7,562 20,752 6,252 9,157 5,732 16,574 การ่ อยก๊า เรือน กระจก างอ้อมอื่่� นๆ (GHG Scope 3) ตััน คาร์บอนไ ออกไ์ เ ยบเ่ า 305 170 192 91 175 116 294 การใ้ั าน การใช้้พลัังงาน รว เ กะวััตต์์-ชั่� วโ ง 39,407 15,957 41,512 13,207 18,318 12,370 33,154 กิกะจู 141,866 57,447 149,444 47,546 65,945 44,531 119,356 นำ นเชื้� อเพลิิง เ กะวััตต์์-ชั่� วโ ง 579 830 NA 701 NA 904 NA กิกะจู 2,085 2,990 NA 2,525 NA 3,253 NA ไฟฟ้า เ กะวััตต์์-ชั่� วโ ง 38,828 15,127 41,512 12,506 18,318 11,466 33,154 กิกะจู 139,781 54,457 149,444 45,022 65,945 41,278 119,356 การดึึงน้ำ �มาใ้ การดึึงนำ าใช้้รว ลููกบาศก์เ ร 153,802 122,607 84,907 102,507 78,934 87,706 171,913 เ กะลิิ ร 154 123 85 103 79 88 172 ข้้อมู ด้้าน สิ่� แ้ อม หน่่วย 2561 2562 2563 2564 สำำ �นัก านใหญ่ อ่� นๆ สำำ �นัก านใหญ่ อ่� นๆ สำำ �นัก านใหญ่ อ่� นๆ อ เสีีย องเสีียไ่ อัน ราย รว ตััน 84 112 NA 237 NA 43 NA องเสีียรีไ เคิ ตััน 84 112 NA 67 NA 32 NA องเสีียทั่่� วไ ตััน NA NA NA 139 NA NR NA ยะอา าร ตััน NA NA NA 32 NA 12 NA การใ้ กระ าษ การใช้้กระ าษรว ตััน 274 101 187 66 169 62 235 การเดิินทา เพื่่� อเหตุผ ทา ธุุรกิจ การเดิิน างเพื� อ เ างธุรกิจ ด้้วยร ยนต์์ อง ธนาคาร ตััน คาร์บอนไ ออกไ์ เ ยบเ่ า 139 191 NA 167 NA 215 NA การเดิิน างเพื� อ เ างธุรกิจ ด้้วยร ยนต์์ องผู้้� ให้้บริการ กิโ เ ร 466 30,319 NA 50,722 NA 30,866 NA ายเ : 1. การ่ อยก๊า เรือนกระจก า อบเ การควบ การดำำ �เนินงาน: • การ่ อยก๊า เรือนกระจก าง รง (GHG Scope 1): แ่ งการ่ อยก๊า เรือนกระจก าง รงในปีี 2564 ครอบค การใช้้นำ นเชื้� อเพลิิง การ่ อย เ นจากบ่อเกรอะ ระบบบำ �บััดนำ �เสีียแ ะ าร ำ �ควา เย็น (R134a) ในปีี 2564 การซื้้� อ าร ำ �ควา เย็น R22 คิ เป็็นการ่ อย ก๊า เรือนกระจกเ่ ากับ 11 ตัันคาร์บอนไ ออกไ์ เ ยบเ่ า • การ่ อยก๊า เรือนกระจก างอ้อ (GHG Scope 2): แ่ งการ่ อยก๊า เรือนกระจก างอ้อ ครอบค การใช้้ไฟฟ้าในปีี 2564 • การ่ อยก๊า เรือนกระจก างอ้อมอื่่� นๆ (GHG Scope 3): แ่ งการ่ อยก๊า เรือนกระจก างอ้อมอื่่� นๆ ในปีี 2564 ครอบค การเดิิน าง องพนักงานเพื� อเ างธุรกิจโ ยร ยนต์์ที่่� ควบ โ ยหน่่วยงานภายนอก แ ะการจััดซื้้� อิ ตภััณฑ์์แ ะบริการต่่างๆ เช่่น กระ าษ แ ะนำ ระ า • การคำ �นวณการ่ อยก๊า เรือนกระจกใช้้ค่าสััม ระิ ทธิ์์� การ่ อยก๊า เรือนกระจก (emission factors: EF) อ้างอิงจาก องค์การบริ ารจััดการ ก๊า เรือนกระจก (องค์การ า น) หรืือ้ อู่ าสุุด อง TGO โ ยกำ น อบเ้ วยวิธีการควบ การดำำ �เนินงาน า แนวการ ระเิ น คาร์บอนฟุุตพรินต์์ ององค์กร อง TGO 2. การ การ่ อยก๊า เรือนกระจกจากการรีไ เคิ กระ าษโ ยหน่่วยงานภายนอกในปีี 2564 คิ เป็็น 8.3 ตัันคาร์บอนไ ออกไ์ เ ยบเ่ า 3. การใช้้พลัังงาน: การใช้้พลัังงาน าง รงครอบค การเ าไ้ ที่่� อยู่่� บที่่� (รว การใช้้นำ นดีีเ ำ �หรัับเครื� องกำ �เนิ ไฟฟ้าฉุกเฉินแ ะเครื� องู บ นำ �ดัับเพลิิง) แ ะการเ าไ้ แบบเคลื่� อนที่่� (รว การใช้้นำ นดีีเ แ ะเบนิ น ำ �หรัับยานพา นะ องธนาคาร) ้อู ไฟฟ้าได้้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า จาก ำ �นักงานใหญ่่แ ะ า าที่่� หน่่วยงานทรััพยากรอาคารแ ะบริการ่ วนก างเป็็นผู้้� ดููแ โ ย รง 4. การดึึงนำ าใช้้: ้อู การดึึงนำ าใช้้ได้้จากใบแจ้งค่านำ ระ าจาก ำ �นักงานใหญ่่แ ะ า าที่่� หน่่วยงานทรััพยากรอาคารแ ะบริการ ่ วนก างเป็็นผู้้� ดููแ โ ย รง นำ �ที่่�จ่ายจาก านีีำ องการ ระ านคร วง ายัง ำ �นักงานใหญ่่ มีีค ่่า TDS เ่ ากับ 390 ิิ กรั่ อลิิ ร (ณ วันที่่� 31 ธันวาค 2564) ซึ่่� งจััดเป็็นนำ �จื (TDS < 1,000 ิิ กรั่ อลิิ ร) ทั้้� งนี� ที่่� ตั้� ง อง ำ �นักงานใหญ่่จััดอยู่ในพื� นที่่� water-stressed ระดัับก าง-ู ง (20-40%) อ้างอิงจาก World Resources Institute (WRI)’s Aqueduct Water Risk Atlas 5. องเสีีย: ธนาคารเริ� เก็บ้ อู องเสีียในปีี 2562 ำ �หรัับ ำ �นักงานใหญ่่ องเสีียทั่่� วไ ระกอบด้้วย ยะอา าร ที่่� การนำ �ไปกำำ �จััดการโ ยหน่่วยงานภายนอก โ ยนำ �ไ เป็็นอา ารสััต์ 6. องเสีียรีไ เคิ ระกอบด้้วย ยะกระ าษที่่�่ งไปรีีไ เคิ เ่ านั� น ซึ่่� งจััดการโ ยหน่่วยงานภายนอกแ ะธนาคารได้้รับ้ อู ลน้ำ �หนัักกระ าษรีไ เคิ จากรายงาน องหน่่วยงานภายนอก 7. การใช้้กระ าษ: ้อู การใช้้กระ าษได้้จากรายการสั่่� งซื้้� อกระ าษ ครอบค การใช้้กระ าษจาก ำ �นักงานใหญ่่แ ะ า าที่่� หน่่วยงานทรััพยากร อาคารแ ะบริการ่ วนก างเป็็นผู้้� ดููแ โ ย รง 8. การเดิิน างด้้วยเ างธุรกิจ: การ่ อยก๊า เรือนกระจกจากการเดิิน างด้้วยเ างธุรกิจโ ยยานพา นะที่่� อยู่ภายใต้้ การควบ องธนาคาร คำ �นวณจากปริิ าณนำ นเชื้� อเพลิิงที่่� ถููกใช้้ (ลิิ ร) คูณด้้วยค่า Emission Factor (EF) (กิโ กรั คาร์บอนไ ออกไ์ เ ยบเ่ าต่่อลิิ ร) โ ยอ้างอิงจาก Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO) version 2021 ระยะ าง องการเดิิน างด้้วยเ างธุรกิจโ ยร ยนต์์ องผู้้� ให้้บริการ ภายนอกได้้ าจากรายงาน องหน่่วยงานภายนอกที่่� เป็็นผู้้� ให้้บริการ 9. NR (not reported) คือไ่ การรายงาน แ ะ NA (not applicable) คือไ่้ อู

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3