รายงานความยั่งยืน 2564

70 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ข้้อมูั ก าน หน่่วย 2561 2562 2563 2564 าย หญิ าย หญิ าย หญิ าย หญิั ก าน พนักงานรว คน 8,373 8,135 8,838 15,102 2,413 5,960 2,351 5,784 2,709 6,129 4,644 10,458 พนักงานแบ่ง า ระเภ การจ้างงาน พนักงาน ระจำ� คน 2,412 5,959 2,349 5,784 2,707 6,129 4,628 10,394 พนักงานสััญญาจ้าง คน 1 1 2 0 2 0 16 64 พนักงานแบ่ง า กษณะการจ้างงาน เต็็ เว า คน NR NR 2,709 6,129 4,644 10,458 Part-time คน NR NR 0 0 0 0 ชั่� วคราว คน NR NR 0 0 0 0 พนักงานแบ่ง า อายุ ต่ำ �กว่า 30 ปีี คน 462 2,164 433 1,977 298 1,484 527 2,328 30-50 ปีี คน 1,454 3,308 1,318 3,184 1,609 3,788 2,861 6,543 ากกว่า 50 ปีี คน 497 488 600 623 802 857 1,256 1,587 พนักงานแบ่ง ามพื้้� นที่่� ระเ ศไ ย คน 2,409 5,957 2,347 5,781 2,706 6,126 4,643 10,457 ำ �นักงานใหญ่่ คน NR NR 1,415 2,084 1,642 2,530 1,771 2,746 า าแ ะ ำ �นักงาน อื� นๆ คน NR NR 932 3,697 1,064 3,596 2,872 7,711 ต่่าง ระเ ศ คน 4 3 4 3 3 3 1 1 พนักงานแบ่ง า อายุงาน น้อยกว่า 1 ปีี คน NR NR NR NR 34 117 394 1,284 1 - 3 ปีี คน NR NR NR NR 660 1,788 730 1,986 4 - 5 ปีี คน NR NR NR NR 316 852 420 1,130 6 - 10 ปีี คน NR NR NR NR 400 1,196 671 1,717 11 - 15 ปีี คน NR NR NR NR 280 689 760 1,760 16 - 20 ปีี คน NR NR NR NR 213 399 551 992 ากกว่า 21 ปีี คน NR NR NR NR 806 1,088 1,118 1,589 ข้้อมูั ก าน หน่่วย 2561 2562 2563 2564 าย หญิ าย หญิ าย หญิ าย หญิั ก านใหม่ พนักงานใ่ รว คน 2,785 1,934 129 2,077 คน 688 2,097 533 1,401 28 101 481 1,596 อััตราการจ้าง พนักงานใ่ ร้อย ะ 33.3 23.8 1.5 13.8 ร้อย ะ 8.2 25.0 6.6 17.2 0.3 1.1 3.2 10.6 พนักงานใ่ แบ่ง า อายุ ต่ำ �กว่า 30 ปีี คน 1,820 1,131 76 1,558 ร้อย ะ 21.7 13.9 0.9 10.3 คน 331 1,489 255 876 13 63 301 1,257 30-50 ปีี คน 947 789 47 515 ร้อย ะ 11.3 9.7 0.5 3.4 คน 350 597 274 515 13 34 177 338 ากกว่า 50 ปีี คน 18 14 6 4 ร้อย ะ 0.21 0.17 0.07 0.03 คน 7 11 4 10 2 4 3 1 พนักงานใ่ แบ่ง ามพื้้� นที่่� ระเ ศไ ย คน 2,785 1,934 129 2,077 ร้อย ะ 33.3 23.8 1.5 13.8 คน 688 2,097 533 1,401 28 101 481 1,596 ำ �นักงานใหญ่่ คน NR NR NR NR NR NR 162 178 า าแ ะ ำ �นักงาน อื� นๆ คน NR NR NR NR NR NR 319 1,418 ต่่าง ระเ ศ คน 0 0 0 0 ร้อย ะ 0 0 0 0 คน 0 0 0 0 0 0 0 0 ค่าใช้้จ่ายในการจ้าง พนักงานใ่ โ ยเฉลี่� ย บา่ อคน 1,700 2,300 28,000 3,734

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3