รายงานความยั่งยืน 2564

71 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ข้้อมูั ก าน หน่่วย 2561 2562 2563 2564 าย หญิ าย หญิ าย หญิ าย หญิ การ าออก อั ก าน พนักงาน าออกรว คน 2,959 2,171 1,259 2,394 คน 799 2,160 596 1,575 400 859 661 1,733 อััตราการ าออก องพนักงาน ร้อย ะ 35.3 26.7 14.2 15.9 ร้อย ะ 9.5 25.8 7.3 19.4 4.5 9.7 4.4 11.5 พนักงาน าออกโ ย ครใจ คน 2,530 1,926 934 1,956 คน 615 1,915 505 1,421 254 680 482 1,474 อััตราการ าออก องพนักงานโ ย ครใจ ร้อย ะ 30.2 23.7 10.6 13.0 อััตราการู ญเสีีย พนักงานที่่� ศักยภาพู ง ร้อย ะ 12.3 11.0 7.9 9.9 การ าออก องพนักงานแบ่ง า อายุ ต่ำ �กว่า 30 ปีี คน 1,378 1,019 448 840 ร้อย ะ 16.5 12.5 5.1 5.6 คน 250 1,128 215 804 92 356 153 687 30-50 ปีี คน 1,334 1,011 525 1,225 ร้อย ะ 15.9 12.4 5.9 8.1 คน 422 912 314 697 172 353 364 861 ากกว่า 50 ปีี คน 247 141 286 329 ร้อย ะ 2.9 1.7 3.2 2.2 คน 127 120 67 74 136 150 144 185 การ าออก องพนักงานแบ่ง ามพื้้� นที่่� ระเ ศไ ย คน 2,959 2,171 1,258 2,390 ร้อย ะ 35.3 26.7 14.2 15.8 คน 799 2,160 596 1,575 399 859 659 1,731 ำ �นักงานใหญ่่ คน NR NR NR NR NR NR 264 326 า าแ ะ ำ �นักงาน อื� นๆ คน NR NR NR NR NR NR 395 1,405 ต่่าง ระเ ศ คน 0 0 1 4 ร้อย ะ 0 0 0.04 0.03 คน 0 0 0 0 1 0 2 2 ข้้อมูั ก าน หน่่วย 2561 2562 2563 2564 าย หญิ าย หญิ าย หญิ าย หญิ การอบรมั ก าน การอบร เฉลี่� ย ชั่� วโ งต่่อคน 38 35 15 46 ชั่� วโ งต่่อคน 26 41 27 38 12 16 37 51 ผู้้� บริ ารระดัับู ง ชั่� วโ งต่่อคน 14 11 15 12 4 5 12 15 ผู้้� บริ ารระดัับก าง ชั่�วโ งต่่อคน 32 39 31 36 12 7 18 16 ผู้้� บริ ารระดัับต้้น ชั่� วโ งต่่อคน NR NR NR NR 17 23 40 51 พนักงานระดัับ ฏิิบััติการ ชั่� วโ งต่่อคน 26 42 27 38 11 15 37 51 ค่าใช้้จ่ายเฉลี่� ยในการ อบร แ ะพัฒนา พนักงาน บา่ อคน NR NR 6,306 15,102 ตำำ �แหน่่งที่่� พนักงาน เ้ าบรรจุจากภายใน ร้อย ะ องตำำ �แหน่่ง ที่่� เปิิดรัับ คร 19.0 42.3 90.7 43.1 ามห ากห าย พนักงานหญิิงรว ร้อย ะ 71.2 71.1 69.3 69.2 พนักงานหญิิง ในคณะกรร การ บริษั ร้อย ะ 8.0 0.0 7.1 14.3 พนักงานหญิิง ในระดัับผู้้� บริ าร ร้อย ะ 57.8 60.4 58.5 56.1 พนักงานหญิิง ในระดัับผู้้� บริ าร ระดัับู ง ร้อย ะ 28.6 33.3 36.4 41.7 พนักงานหญิิง ในระดัับผู้้� บริ าร ระดัับก าง ร้อย ะ 31.5 35.3 32.4 33.9 พนักงานหญิิง ในระดัับผู้้� บริ าร ระดัับต้้น ร้อย ะ 59.7 62.1 60.6 57.2 พนักงานหญิิง ในหน่่วยงาน ที่่�้ างรายได้้ ให้้กับบริษั ร้อย ะ 59.4 63.8 62.1 56.2 พนักงานหญิิง ในหน่่วยงาน ที่่� เก่� ยว้ องกับ STEM ร้อย ะ NR NR 45.1 46.1

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3