รายงานความยั่งยืน 2564

72 บทนำ � ลูกค้า สังคม การกำ �กับดูแล ภาคผนวก สิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืน 2564 ข้้อมูั ก าน หน่่วย 2561 2562 2563 2564 าย หญิ าย หญิ าย หญิ าย หญิ พนักงานหญิิง ในระดัับ ฏิิบััติการ ร้อย ะ 71.0 71.0 70.8 70.6 ามเ มอภา ในการจ่ายเงิินเดืือนแ ะค่่าตอบแทน สััด่ วนค่าจ้างเฉลี่� ยพนักงานหญิิงต่่อพนักงาน าย (เฉพาะเงินเดืือน) ผู้้� บริ ารระดัับู ง สััด ส่่ วน หญิิง : าย NR NR 0.86 : 1 0.85 : 1 ผู้้� บริ าร NR NR 0.77 : 1 0.88 : 1 พนักงานระดัับ ฏิิบััติการ NR NR 0.75 : 1 0.81 : 1 สััด่ วนค่าจ้างเฉลี่� ยพนักงานหญิิงต่่อพนักงาน าย (เฉพาะเงินเดืือนแ ะโบ ) ผู้้� บริ ารระดัับู ง สััด ส่่ วน หญิิง : าย NR NR 0.86 : 1 0.89 : 1 ผู้้� บริ าร NR NR 0.71 : 1 0.81 : 1 พนักงานระดัับ ฏิิบััติการ NR NR 0.70 : 1 0.73 : 1่ วนต่่างเงินเดืือนแ ะค่า อบแ นระหว่่างพนักงาน ายแ ะหญิิง ค่าเฉลี่� ย่ วนต่่าง องเงินเดืือน ระหว่่างพนักงาน ายแ ะหญิิง ร้อย ะ NR NR 29.0 24.0 ค่า ธยฐาน่ วน ต่่าง องเงินเดืือน ระหว่่างพนักงาน ายแ ะหญิิง NR NR 35.0 27.0 ค่าเฉลี่� ย่ วนต่่าง องโบ ระหว่่าง พนักงาน าย แ ะหญิิง NR NR 3.0 1.4 ค่ามััธยฐาน่ วนต่่าง องโบ ระหว่่าง พนักงาน าย แ ะหญิิง NR NR 1.0 5.3 การมีส่่ นร่่วม อั ก าน การ่ วนร่ว อง พนักงานโ ยรว ร้อย ะ NA 74 NA 50 NA NA NA NA NA NA 56 47 อบเ การ ำ �รวจ การ่ วนร่ว อง พนักงาน ร้อย ะ อง พนักงานทั้้� ง NA 36.2 NA 97 า อ ข้้อมูั ก าน หน่่วย 2561 2562 2563 2564 าย หญิ าย หญิ าย หญิ าย หญิ พนักงานิิ าค อ คน NR NR 183 311 คน NR NR NR NR 0 183 30 281 พนักงานที่่� ใช้้ิิ าค อ แ ะกลัับ า ำ �งาน ร้อย ะ NR NR 100 99.4 ร้อย ะ NR NR - 100 100 99.4 อาี อนามัยแ ะ ามป อดภััย อััตราการ า งาน ร้อย ะ 0.5 0.5 0.6 0.7 การเสีียชีีวิ คน 0 0 0 0 ายเ : 1. อบเ การรายงาน้ อู พนักงานครอบค ธนาคาร ารไ ยธน า ที่่� ดำำ �เนินงานใน ระเ ศไ ย (พื� นที่่� ฏิิบััติการ ก) แ ะต่่าง ระเ ศ 2. จำ �นวนพนักงานที่่� เพิ� ากขึ้้� นอย่างมีีน ััย ำ �คัญในปีีการรายงานเกิ จากการโอนย้ายพนักงานจากธนาคารธน า � ง ายังทีีท ีีบีี 3. ธนาคารใช้้จำ �นวนพนักงานทั้้� ง ณ สิ้้� นปีีการรายงานเป็็นพื� นฐานในการคำ �นวณตััวชี้�วััดต่่างๆ ที่่� เก่� ยว้ องกับพนักงาน 4. หน่่วยงานที่่� ควา เก่� ยว้ องกับ STEM (science, technology, engineering, mathematics) คือ กลุ่ ายงานที่่� ควา เก่� ยว้ องกับพื� นฐาน ความรู้้� ด้้านวิ ยาศา์ เ คโนโลยีี วิศวกรร ศา์ แ ะคณิ ศา์ 5. ่ วนต่่างเงินเดืือนแ ะค่า อบแ นระหว่่างพนักงาน ายแ ะหญิิง: ผู้้� บริ ารระดัับู งครอบค ระธานเจ้าหน้้าที่่� บริ ารแ ะผู้้� ใต้้บังคับบัญ า โ ย รง (ผู้้� บริ ารระดัับู งแ ะก าง) ค่าเฉลี่� ยแ ะค่า ธยฐาน่ วนต่่าง องเงินเดืือน คำ �นวณจาก่ วนต่่าง องค่าเฉลี่�ยแ ะค่า ธยฐาน องเงินเดืือนที่่� พนักงาน ายที่่� เก่� ยว้ องได้้รับ (ไ่ รว พนักงานระดัับผู้้� บริ ารระดัับก างแ ะู ง) เ ยบกับพนักงานหญิิง (ไ่ รว พนักงาน ระดัับผู้้� บริ ารระดัับก างแ ะู ง); ค่าเฉลี่� ยแ ะค่า ธยฐาน่ วนต่่าง องโบ คำ �นวณจาก่ วนต่่าง องค่าเฉลี่�ยแ ะค่า ธยฐาน องโบ ที่่� พนักงาน ายที่่� เก่� ยว้ องแ ะิ ทธิ์์� ได้้รับโบ ได้้รับ เ ยบกับพนักงานหญิิงที่่� เก่� ยว้ องแ ะิ ทธิ์์� ได้้รับโบ ได้้รับ อบเ องการคำ �นวณ ค่าเฉลี่� ยแ ะค่า ธยฐาน่ วนต่่าง องโบ ระหว่่างพนักงาน ายแ ะหญิิงคือร้อย ะ 100 องพนักงานทั้้� ง ที่่�ิ ทธิ์์� ได้้รับโบ อบเ องการคำ �นวณค่าเฉลี่� ยแ ะค่า ธยฐาน่ วนต่่าง องเงินเดืือนระหว่่างพนักงาน ายแ ะหญิิงคือร้อย ะ 99.0 องพนักงานทั้้� ง (ไ่ รว พนักงานระดัับผู้้� บริ ารระดัับก างแ ะู ง) 6. การ า งาน: อััตราการ า งานวััดจากวัน า งานเนื� องจากการ าป่่วยทั้้� ง เทีียบกับจำ �นวนวัน ำ �งานทั้้� ง โ ยมีีเป้้า ายอััตราการ า งาน ไ่ เกินร้อย ะ 1.0 จำ �นวนวัน ำ �งานทั้้� ง ในช่่วงระยะเว าการรายงานเ่ ากับจำ �นวนวัน ำ �งานทั้้� ง บวันหยุ ที่่� ระกาศโ ยธนาคารแห่่ง ระเ ศไ ย 7. การเสีียชีีวิ : การบา เจ็บจากการ ำ �งานจนถึึงขั้้� นเสีียชีีวิ 8. NR (not reported) คือไ่ การรายงาน แ ะ NA (not applicable) คือไ่้ อู

RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3